28.03.2022
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas 2021.gada pārskats

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk – IKSJ) īsteno valsts un pašvaldības politiku Valkas novadā izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni, veic pašvaldības kompetencē esošos izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu organizatoriskos jautājumus. Veido kultūrvidi, organizē un īsteno izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jomu darbību un iniciatīvu noteiktu mērķu sasniegšanai.

 

IKSJ nodaļa darbojas ievērojot 2018. gada 31. maijā apstiprināto “Valkas novada izglītības attīstības programmu 2018.-2022. gadam” un 2017. gada 27. februārī apstiprināto “Valkas novada kultūras attīstības programmu 2016.-2022. gadam”. 2021. gadā uzsākts darbs pie IKSJ nodaļas atbildības jomu iestrādāšanu pašvaldības plānošanas dokumentos.

 

ISKJ nodaļa vada multifunkcionālās jaunatnes iniciatīvu centra (Semināra ielā 21) un pagastu sporta organizatoru darbu.

 

IKSJ nodaļas pārraudzībā ir 8 izglītības iestādes, 6 kultūras centri (kultūras nams, tautas nami), 6 bibliotēkas, Valkas novadpētniecības muzejs, 37 amatiermākslas kolektīvi, Valkas pilsētas šautuve. Nodaļa sadarbojas ar 13 sporta klubiem, kas darbojas novada teritorijā.

 

Valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ gada laikā tika slēgts publiskais apmeklējums multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā, nevarēja notikt daudzi tradicionālie sporta un kultūras pasākumi. Darbinieku sanāksmes, mācības notika attālināti izmantojot Zoom platformu. Sporta sacensības tika organizētas individuāli izmantojot virtuālās notikumu fiksēšanas iespējas. Iespēju robežās tika organizēts amatiermākslas process (mēģinājumi, publicitāte). Daži amatiermākslas kolektīvi izbeidza savu darbību.

 

2021. gadā laikā  nodaļā 13 darbinieki, tai skaitā 5 sievietes, kopējā slodze 9,66, vidējais vecums 54,2 gadi. amatu kategorijas - 1 vidējā līmeņa vadītājs, 1 vecākais speciālists, 11 speciālisti. Darbinieku darba vietas atrodas dažādās domes ēkās un novada teritorijā.

 

IKSJ nodaļa izveidojusi un uztur elektronisko pasākumu kalendāru Valkas mājas lapā (sadaļa Pašvaldība – Visi notikumi).

 

IKSJ nodaļas speciālisti aizpilda statistikas pārskatus izglītības, kultūras (Latvijas kultūras karte), sporta, jaunatnes lietu jomā.

 

2021. gadā IKSJ nodaļa sagatavoja 36 lēmumprojektus domes sēdēm.

 

IKSJ nodaļa organizēja 19 sēdes, kurās pieņēma lēmumus par profesionālās pilnveides programmām, izglītojamo gada sasniegumu stipendiju piešķiršanu, amatiermākslas vadītāju darba slodzes un samaksas lielumu, sporta laureāta nominācijām, Cimzes balvas piešķiršanu.

 

IKSJ nodaļa sagatavoja attālinātu sēdi par stipendiju piešķiršanu novada studējošajiem jauniešiem. Tika sagatavots 1 lēmumprojekts par studējošā stipendiju 2021./2022. akadēmiskajā mācību gadā.

 

23. augustā notika  novada interešu izglītības programmu izvērtēšana, apstiprinātas 41 jauna vai atkārtota interešu izglītības programma. Novadā kopā licencētas 75 interešu izglītības programmas. 16 interešu izglītības programmas, ka nav licencētas kā profesionālās ievirzes programmas: 9 J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā (sagatavošanas grupas – muzikālo spēju attīstība, instrumenta spēle), 4 Valkas Mākslas skolā (sagatavošanas grupas, studija), 6 Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolā (vispārējā fisiskā sagatavotība, ložu šaušana, volejbols, šahs).  Valkas novada Bērnu un jauniešu centram "Mice" licencētas 53 programmas, nodarbības notiek arī citās izglītības iestādēs un citur novada teritorijā. Viena licence izsniegta juridiskai personai (džudo) un 2 fiziskai personai (nodarbības dabā – bērniem). 

 

IKSJ nodaļa 3 reizes gadā gatavo un saskaņo pašvaldību norēķinu sarakstus par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem. Ar  29 pašvaldībām sagatavoti 92 saraksti par 231 izglītojamajo par kopējo summu EUR 99 182. Tika saskaņoti no citām 19 pašvaldībām 70 saraksti par 345 izglītojamajiem par kopējo summu EUR 125 628.

 

IKSJ nodaļa nodrošina Valkas novada kā sadarbības partnera darbību trīs Eiropas Savienības finansētajos projektos (“Kompetenču pieeja mācību saturā” id.nr. 8.3.1.1./16/I/002, "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" id.nr. 8.3.4.0/16/I/001, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  id.nr. 8.3.5.0/16/I/001). Projektu darbība ir pagarināta.

 

IKSJ nodaļas atbildībā ir Kultūras ministrijas programmas „Latvijas skolas soma” realizēšana Valkas novadā.

 

Saistībā ar ārkārtējas situācijas izsludināšanu valstī IKSJ nodaļa iesaistīta informācijas aprites nodrošināšanā. Nodaļas speciālisti koordinē pasākumu norises iespējas un atbildīgo darbinieku rīcību.

 

IZGLĪTĪBA

Iestādes.

2021. gadā turpinājās skolu tīkla sakārtošana.  Ar 2021. gada 1. jūniju tika likvidēta Vijciema sākumskola. Pirmsskolas grupas Vijciemā un Mierkalnā tika pievienotas Valkas pirmsskolas izglītības iestādei.  

 

Novadā 2021. gada 1. septembrī darbojās viena vidusskola (Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija) ar pirmsskolas grupu, viena pamatskola (Ērģemes pamatskola) ar pirmskolas grupām Ērģemē un Kārķos, divas pirmsskolas izglītības iestādes (Valkas pirmsskolas izglītības iestāde ar pirmsskolas grupām Valkā, Vijciemā un Mierkalnā, privātā iestāde Gaismiņa), trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes (J.Cimzes Mūzikas skola, Valkas Mākslas skola, Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola), viena interešu izglītības iestāde (Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs Mice).

 

Izglītojamie.

Valkas novadā 2021. gadā pamatizglītības apliecību saņēma 50 absolventi (Ērģemes pamatskolā 7, Valkas Jāņa Cimzes  ģimnāzijā 43), vidējās izglītības atestātu 27 absolventi.

 

2021. gadā profesionālās ievirzes izglītības apliecību saņēma J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā 10 absolventi (flautas spēle 1, klavierspēle 3, kokles spēle 1, kora klase 5), Valkas Mākslas skolā 31 absolventi, Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolā 5 absolventi (vieglatlētika).

 

Centralizēto eksāmenu rezultāti 2021. gadā.

eksāmens

kārtoja

kopprocents skolā

kopprocents valstī

angļu valoda

27

78.7

66.8

krievu valoda

5

80.4

76.8

latviešu valoda

28

68.0

51.3

matemātika

28

48.6

36.3

ķīmija

1

58.7

55.3

Latvijas un pasaules vēsture

2

77.1

46.0

 

Izglītojamo skaits Valkas novada izglītības iestādēs uz 2021. gada 1. septembri.

Iestāde

kopā

pirms
skolā

t.sk.

5-6 g.v.

skolā

t.sk.

1.kl.

 

9.kl.

 

10.kl.

 

12.kl.

1.-6.

7.-9.

10.-12.

Valkas JC ģimnāzija

631

23

23

608

54

49

32

33

352

157

99

Ērģemes pamatskola

154

55

20

99

14

6

 

 

70

29

 

ts.k. Ērģemē

 

47

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Kārķos

 

8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Valkas pirmskolas izglītības iestāde

300

300

119

 

 

 

 

 

 

 

 

t.sk. Ausekļa ielā

 

214

78

 

 

 

 

 

 

 

 

Puškina ielā

 

45

27

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijciemā

 

26

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Mierkalnā

 

15

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaismiņa (priv.)

19

19

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Novadā kopā:

1104

397

170

707

68

55

32

33

422

186

99

2020.g. 1.sept.

1096

389

156

707

69

53

39

34

430

173

104

2019.g. 1.sept.

1070

369

144

701

83

65

33

30

425

177

99

2018.g. 1.sept.

1056

358

166

698

65

74

35

31

408

194

96

 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās audzēkņi.

iestāde

prof.iev.

inter.

kopā

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola

91

9

100

Valkas Mākslas skola

168

29

197

Valkas novada bērnu - jaunatnes sporta skola

238

111

349

Valkas novada bērnu jauniešu centrs Mice

 

568

568

kopā

497

717

1214

 

Pedagogi.

2021. gada 1. septembrī Valkas novada izglītības iestādēs reģistrēti kopā 180 pedagogi, no tiem 73 vispārizglītojošo skolu pedagogi, 51 pirmsskolas pedagogi, 36 profesionālās ievirzes pedagogi. No visiem pedagogiem 159 sievietes, 21 vīrieši. Pedagogu vidējais vecums 50.4 (iepriekš 49.27) gadi, jaunāki par 25 gadi 2 pedagogi, pensijas vecumā 22 pedagogi.

 

Saskaņā ar pedagogu tarifikācijas datiem uz 2021. gada 1. novembri:

 

Pedagogu skaits

Pedagoģisko amatu vietu skaits

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

64

62.955

Ērģemes pamatskola

27

25.066

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde

46

44.967

Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice"

38

5.95

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola

16

14.849

Valkas Mākslas skola

8

9.02

Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola

14

9.936

 

Finanses izglītībā.

IKSJ nodaļa nodrošina pedagogu tarifikāciju saskaņošanu. 2021. gada pavasarī tika saskaņotas 20 tarifikācijas 6 izglītības iestādēm. 2021. gada rudenī tika apstiprinātas un saskaņotas 56 tarifikācijas 8 izglītības iestādēm.

 

IKSJ nodaļa sagatavoja valsts mērķdotācijas sadali:

·         pedagogu darba samaksai piecām izglītības iestādēm 4 finansējuma veidos gada pirmajiem 8 mēnešiem par kopējo summu EUR 932 549,

·         pedagogu darba samaksai piecām izglītības iestādēm 4 finansējuma veidos pēdējiem 4 mēnešiem par kopējo summu EUR 502 856,

·         mācību līdzekļu un mācību literatūras, digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei par kopējo summu EUR 19 098 četrām izglītības iestādēm.

 

IKSJ nodaļa sagatavoja valsts piešķirto līdzekļu sadali “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"” saistībā ar Covid-19 pandēmijas ietekmi:

·          4 iestādēm pirmsskolas pedagiem un skolotāja palīgiem (auklēm) EUR 22 799,

·         3 skolām pedagogiem un atbalsta personālam un darbinieku atbalstam EUR 45 237, no kura faktiski tika iztērēti EUR 2 752

·         2 kultūrizglītības profesionālās ievirzes skolām EUR 6 865,

·         sporta skolai  EUR 1 672,

·         2 skolām par darbinieku papilddarbu epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai EUR 8 749.

 

IKSJ nodaļa organizē skolēnu pārvadājumus izmantojot Valmieras sabiedrisko autotransportu. 2021. gada pavasarī sagatavotas 112 viedkartes, apstrādāti 6 rēķini par 454 braucieniem par kopējo summu EUR 653,90. 2021. gada rudenī sagatavotas 49 viedkartes, apstrādāti 4 rēķini par 474 braucieniem par kopējo summu EUR 775,45.

 

Stipendijas skolēniem un pedagogiem.

Atbilstoši novadā izstrādājai kārtībai skolēniem ir iespēja pretendēt uz mēneša stipendiju. 2021. gadā tika izmaksāta 150 mēneša stipendija par kopējo summu EUR 2730. Pandēmijas noteikto attālināto mācību dēļ mazāk stipendijas bija pirmajā pusgadā. Ērģemes pamatskolā piešķirtas 4 stipendijas, katra EUR 15,00. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā piešķirtas 50 stipendijas 7.-9.klases posmā, katra EUR 15,00 un 96 stipendijas vidusskolas posmā, katra EUR 20,00.

 

Atbilstoši 2020./2021. mācību gada rezultātiem gada teicamnieka stipendiju saņēma 26 skolēni par kopējo summu EUR 1075, stipendiju par gada sasniegumiem 9 skolēni par kopējo summu EUR 390, stipendiju par sasniegumiem sportā 9 sportisti par kopējo summu EUR 530.

 

Par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs divi pedagogi saņēma naudas balvas, kopā EUR 390 un 2 sporta treneri, kopā EUR 530.

25. augustā tradicionālajā pasākumā “Jāņa Cimzes rudens Valkas lasījumi” astoto reizi tika pasniegta Valkas novada Cimzes balva. Šajā gadā piemiņas zīmi un naudas balvu EUR 500 saņēma Vineta Skutāne -Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sociālo zinību, vēstures, politikas un tiesību skolotāja, klases audzinātāja, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadītāja, Sociālo zinību un pilsoniskās audzināšanas jomas koordinatore, jauniešu tautisko deju kolektīva Vendīgs vadītāja, arī tūristu gide.

 

Sagatavoja: Nodaļas vadītājs Rolands Rastaks.

 

 

 

Mācību sasniegumi, mācību priekšmetu olimpiādes, sasniegumi konkursos.

2020./2021. mācību gads ieies vēsturē ar to, ka Covid-19 apstākļos visas olimpiādes skolēni pilda attālināti no mājām, katrs no sava datora. Šajā procesā skolēns uzņemas pilnu atbildību par akadēmisko godīgumu apstākļos, kur viņu neviens neuzrauga. Kopumā 10 olimpiādēs (matemātika (2), ģeogrāfija, latviešu valoda (2), fizika, vēsture (2) angļu valoda, bioloģija) piedalījās 82 skolēni, kas ir uz pusi mazāk nekā 2020. gadā, kad daļa olimpiāžu tika organizētas skolā.

 

Pēc rezultātu izvērtēšanas, 4 skolēni - Krišjānis Zauska, Agnese Rāte, Agnija Reiniece, Dāniels Dubovskis, tika uzaicināti piedalīties valsts olimpiādē.

 

Par sasniegumiem skolēnu mācību priekšmetu novada olimpiādēs veiksmīgākie Valkas novada 23 skolēni (Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija) saņēma diplomus, atzinības rakstus un dāvanu kartes.

 

2020./2021. mācību gadu noslēdzot 4.-8.klašu 12 skolēniem liecībās bija tikai 8, 9, 10 balles, augstākā vidējā atzīme 6.klases skolniecei Elzai Zauskai (9,57). 9.-12.klašu skolēniem vismaz 7 balles un vidējā atzīme ne zemāka par 7,8 ballēm bija 11 skolēniem,  augstākais vidējais vērtējums 10.klases skolniecei Evelīnai Ziemiņai (9,00). Profesionālās ievirzes izglītībā teicamnieka stipendiju saņēma trīs Valkas Mākslas skolas 5.kursa audzēknes.

 

9 skolēniem tika piešķirtas gada sasniegumu stipendijas par sasniegumiem valsts konkursos un olimpiādēs.

 

Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanai valsts konkursiem pedagogi saņēma naudas balvas. Ingrīda Hedemarka par K.Zauskas 1.vietu un E.Baugas atzinību Valsts Jauno tulkotāju ES konkursā “Juvenes Translatores”. Līga Šnuka par E.L.Dalbergas iegūto godalgu “Dižais stāstnieks” Valsts stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa”.

 

Par augstvērtīgiem sasniegumiem sportā tika apbalvoti 9 jaunie sportisti. Par sportistu sasniegumiem naudas balvas saņēma trenere Lija Krūkliņa (Veronika Lisovska un Reinis Feldmanis), trenere Mudīte Gerke (Toms Rainers Feldmanis).

 

Kursi pedagogiem.

Jau tradicionāli Valkas novadā ir kļuvuši J. Cimzes Valkas rudens lasījumi. 2021. gada rudens lasījumu tēma bija “Domāt, runāt, sadzirdēt”. Ar pedagogiem tikās Dace Briede -Zālīte, Jauniešu akadēmijas „Pacelt Pasauli” dibinātāja un vadītāja ar  lekciju “Pozitīvā domāšanu mērķu sasniegšanā” un Latvijas Kultūras akadēmijas docente Zane Daudziņa, kura  atraktīvā veidā pedagogiem stāstīja un rādīja kā runāt, lai sadzirdētu. Rudens lasījumus apmeklēja 124 pedagogi.

 

Gatavojoties skolas akreditācijai, Valkas mākslas skolas pedagogiem tika organizēti kursi “Laikmetīgas tendences pasaules un Latvijas mākslā 21.gs.”. Ar savu mākslinieka redzējumu ar skolotājiem dalījās Mg. art. Eduards Dorofejevs.

 

Pie pedagogu psiholoģiskā atbalsta pieder pedagogu supervīzijas – mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts pedagogiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai.

 

Supervīzija ir process, kura laikā pieredzējuša profesionāļa – supervizora vadībā daudz uzmanības tiek veltīts attiecību veidošanai, profesionālo jautājumu formulēšanai, izzināšanai un problēmu risināšanai. Valkas pedagogi piedalījās 3 supervīziju grupās – izglītības vadītājiem, pirmsskolas skolotājiem un vispārizglītojošo skolu skolotājiem. katra grupa tika plānota 10 dalībniekiem. Supervīzijas tika apmaksātas no valsts budžeta.

 

Rinda uz pirmskolas izglītības iestādi.

Valkas novadā pirmsskolas bērnu rinda tiek organizēta Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei. Rindā bērni tiek uzņemti, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem un kārtoti rindā ņemot vērā bērna dzimšanas datus, prioritāti, iesnieguma saņemšanas datumu Valkas novada pašvaldībā un iesniegumā uzrādīto gadu, ar kuru vecāki izteikuši vēlmi bērnu ievietot pirmsskolas izglītības iestādē. 2021. gadā Valkas pirmsskolas izglītības iestādē Valkas pilsētā tika uzņemti 55 bērni.

 

Veiksmīgi izvērtusies izvēle atvērt pirmsskolas grupu ģimnāzijas ēkā Ausekļa ielā. Parasti bērnam pāreja no pirmsskolas iestādes un skolu rada satraukumu. Tagad bērns iepazīst skolas vidi, saglabājot ikdienā pirmsskolas režīmu. Vecāki ir novērtējuši šo iespēju un pirmsskolas grupa ir pilnībā nokomplektēta. Pašlaik te mācās 22 bērni.

 

Daudzi vecāki no Valkas  izvēlas savus bērnus sūtīt mācīties Ērģemes pamatskolas pirmsskolas grupā.  pirmo reizi skolas vēsturē ir situāciju, ka arī Ērģemes pirmsskolas grupas nokomplektēta pilnīgi un brīvu vietu nav.

 

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes Vijciema un Zvārtavas pirmsskolas grupās ir brīvas vietas un bērnu rinda netiek organizēta.

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija.

2021. gadā tika organizētas 4 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, uz kurām kopā tika pieteikti 32 bērni - 12 meitenes un 20 zēni. Šāda dzimumu attiecība bērniem ar traucējumiem ir novērojama visā pasaulē. Zēniem dažādi mācīšanās traucējumi novērojami biežāk.

 

Citi pasākumi

Valkas novada pašvaldība 2021. gadā savus pedagogus priecēja ar diviem īpaši pedagogiem organizētiem koncertiem.

Dailes teātra aktieru ansambļa "Ilga", koncerts ar Lauri Subatnieku, Aldi Siliņu, Gundaru Silakaktiņu izskanēja  J. Cimzes Valkas rudens lasījumu laikā.

Raimonda Paula un Mārtiņa Kantera koncertprogrammu“Piparmētru tēja” skolotāji saņēma kā dāvanu savos profesionālajos svētkos.

 

Projekti.

2021. gadā novadā turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā piedalās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

 

2021. gadā  paplašinājusies projekta mērķgrupa – 5. -12.kl. skolēniem pievienojās 1. – 4.kl. skolēni un 2021. gada 1. semestrī projekta darbībā iesaistījās jau 21 skolotājs, kuri sniedza individuālas konsultācijas 54 skolēniem. Konsultācijas skolēni saņem mācību priekšmetos, kuros ir grūtības un izlaiduma klašu skolēniem varētu rasties problēmas sekmīgi nokārtot eksāmenus.

 

Šajā projektā tika realizēta aktivitāte Jauniešiem.

 

2021. gadā turpinās projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta aktivitātes tika pagarinātas līdz 2022. gada 31. maijam.

 

Pandēmijas dēļ nevarēja notikt visi plānotie karjeras atbalsta pasākumi skolēniem. Pedagogs karjeras konsultants sniedza 55 individuālās karjeras konsultacijas. Projekta ietvaros tika organizētas supervizijas, pieredzes apmaiņa un metodisko materiālu izstrāde. Šī gada aktualitāte bija karjeras atbalsta satura integrēšana mācību priekšmetu saturā un audzināšanas darbā.

 

2021. gadā turpinās projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Projekta mērķis nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projekta aktivitātes notiek Ērģemes pamatskolā un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā. Skolās darbojas atbalsta sistēma, pedagogi veic individuālu darbu ar talantīgajiem skolēniem un arī ar tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības.  Ārpusstundu pasākumi tiek veidoti ar mērķi dot iespēju skolēniem darboties tādās jomās, kādas šobrīd nenodrošina novadā pieejamā interešu izglītība (piem. lego roboti). Projekta darbība tika pagarināta līdz 2023. gada 31. augustam.

 

Pandēmijas dēļ nenotika interešu izglītības nodarbības. Projektā tika paplašināts individuālais atbalsts skolēniem, lai mazinātu attālinātā mācību procesa radīto negatīvo ietekmi. Par neizmantotajiem finanšu līdzekļiem bija iespēja papildināt STEM materiāli tehnisko bāzi. 2021. gadā apmaksātas 1645 pedagogu stundas un atbalstu saņēma 7354 skolēni (piedalīšanās reizes nodarbībās).

 

Sagatavoja: Izglītības speciāliste Ramona Lapiņa.

 

KULTŪRA

 

IKSJ nodaļa sekmē  līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kvalitatīvas kultūrvides veidošanos novadā, atbilstoši kultūrsituācijai un vietējām tradīcijām. Kultūras pasākumu klāsts tika plānots saskaņā ar novada domes piešķirtajiem budžeta  līdzekļiem un efektīvākajai darba plānošanai tika izmantots novada izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes pasākumu plānotājs. Kalendārajā gadā ne visas noteiktās kultūras nozares prioritātes tika realizētas sakarā ar Covid- 19 pandēmijas  noteiktajiem ierobežojumiem.

 

Novada kultūras iestādes - Valkas pilsētas kultūras nams un 5 pagastu tautas nami piedāvāja sabiedrībai 125 pasākumus/notikumus, kurus kopā apmeklējuši 10 tūkstoši dažādu auditoriju interesenti. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, pieaudzis izstāžu piedāvājumu klāsts un dažādu sociālo tīklu akcijas  gan klātienē, gan virtuāli- tika realizēti 8  publiski foto konkursi.

 

Nodaļa atbalsta un rosina kultūras un mākslas jaunrades procesus, amatiermākslas kolektīvu radošo darbību un nodrošina Dziesmu svētku nepārtrauktības procesa  norisi novadā, metodiski sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Novada kultūras iestādēs darbojās 36 Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības un saturīga pieaugušo brīvā laika amatiermākslas kolektīvi, kopskaitā ap 394 dalībniekiem. Valkas pilsētas tautas mūzikas kapela “Sudmaliņas” un dziesmu draugu kopa ‘Nāburgi” video formātā piedalījās Starptautiskā folkloras festivālā “Baltica” atlases skatē, Valkas pilsētas teātris Latvijas amatierteātru skatē ‘Gada izrāde 2020”  finālā tika nominēts kā viens no 10 Latvijas labākajiem amatierteātriem.

 

Novadā Dziesmu svētku nepārtrauktības procesa nodrošināšanā un uzturēšanā notika vokālās mākslas, skatuviskās dejas, folkloras un tautas mūzikas kapelu koncerti.

Detalizēta informācija par novada kultūras iestādēm, to rīkotajiem pasākumiem un amatiermākslas kolektīviem ir atrodama  “Latvijas digitālā kultūras karte”.

IKSJ nodaļa sniedza metodisko atbalstu amatiermākslas kolektīvu vadītāju un kultūras darbinieku darbam ārkārtas situācijas laikā.

 

Profesionālās pilnveidošanās nolūkā:

-          novada kultūras iestāžu darbinieki piedalījās valsts mēroga organizētajos kursu ciklā “Pārmaiņu vadīšana kultūras organizācijā” un “Ziemeļblāzmas akadēmija”,

-          amatierteātru režisori, folkloras un tautas mūzikas ansambļu vadītāji, vokālās mākslas kolektīvu vadītāji LNKC kursos,

-          muzeja, bibliotēku un kultūras iestāžu darbinieki profesionālās pilnveides programmā “Digitālās pratības pilnveide e- vidē par dažādu interaktīvo materiālu izstrādi un izmantošanu”,

-          visu paaudžu deju kolektīvu vadītāji no janvāra līdz maija mēnesim piedalījās kursu ciklā “Deju metodika” sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību un BJC “Mice”.

 

Nodaļas atbildībā ir Kultūras ministrijas programmas “Latvijas skolas soma” realizēšana Valkas novada izglītības iestādēs. Programmas ietvaros visi vispārizglītojošo skolu skolēni ir piedalījušies 30 klātienes un digitālajos pasākumos.

 

Sagatavoja: Kultūras darba organizatore Līga Lāne

 

 

SPORTS

2021. gads sporta dzīvē pavisam noteikti bija sarežģīts, jo daudzus pasākumus nācās aizvadīt attālInātā un individuālā formā bez pulcēšanās, svētku sajūtas un kopīgām svinībām.

 

Pirmais pasākums, kas tika pielāgots šādam formātam bija Sporta laureāts, kas ierasti bijis sportistiem vislielākais svinīgais pulcēšanās pasākums šoreiz notika individuāli – sportisti ieradās pēc balvām, bet svinīgā pasākuma daļa izpalika.

 

Sporta laureāta nominācijas:

Valkas novada gada juniors – Toms Rainers Feldmanis.

Valkas novada gada juniore – Dārta Estere Zunte.

Valkas novada gada sportists – Reinis Mirkšs.

Valkas novada gada veterāns – Aija Lāce.

Valkas novada gada komanda – Velohooligans/Ķeizari-1.

Valkas novada gada treneris – Jānis Butāns.

Valkas novada gada sporta pasākums – Ģimenes sporta diena "Atvadas vasarai".

Valkas novada gada populārākais sportists – Ņikita Kuzņecovs.

Par mūža ieguldījumu Valkas novada sporta attīstībā – Aija Lāce.

Valkas sporta klubi nosauca  savus pkomandu vērtīgākos spēlētājus:

florbola klubam “Valka” – Jurģis Gartmanis, hokeja komandai “Vijciems” – Armands Valtiņš, futbola komandai “Valka” – Roberts Teters, VEF basketbola akadēmija Valkā – Markuss Kudrjavcevs.

 

Diemžēl arī attālinātā formā notika Lieldienu zaķa skrējiens un Optimists “Pavasaris”. Dalībnieki šajās sacensībās skrēja individuāli un fiksēja datus ar viedtālruņiem vai kādu citu skriešanas tehniku, vēlāk tos iesūtīja sporta speciālistiem. Parasti pavasarī notika arī Latvijas-Igaunijas skrējiens, bet pamatojoties uz  atšķirīgajiem ierobežojumiem un kopējās epidemioloģisko situāciju tika nolemts to 2021. gadā nerīkot, tāpat arī izpalika Zolītes dižsvētku turnīrs, Valkas-Valgas futbola kauss un rudens sporta spēles.

 

Par pirmo pilnvērtīgo klātienes sporta pasākumu novadā kļuva Valkas četrcīņas šosejas riteņbraukšanas posms, kas gan nepulcēja tik lielu dalībnieku skaitu kā aizvadītajā gadā, tomēr starp vienas dienas pasākumiem ir viens no līderiem, ja skaitam tieši dalībnieku skaitu. Tam sekoja arī pārējie divi četrcīņas posmi – MTB un skrējiens apkārt Zāģezeram, kas vismaz uz doto brīdi tiks izņemts no pasākumu aprites dēļ zemās iedzīvotāju intereses.

 

Arī Optimists “Rudens” varēja noritēt jau diezgan normālos apstākļos un klātienē, visu sacensību organizēšanā saskārāmies ar nelielām problēmām iekļauties visos epidemioloģisko situāciju ierobežojošos rāmjos un gadījās, ka noteikumi jāpārlasas katru nedēļu pirms sacensībām, jo tie patiešām ļoti bieži un strauji mēdza mainīties.

 

Pandēmijas laikā liela dzīvība bija vērojama Valkas pilsētas stadionā, kur jau otro gadu saimnieko Valkas Bērnu-jauniešu sporta skola un stadionam patiešām izdevās kļūt par sporta centrālo objektu. Āra florbola laukums, vingrošana svaigā gaisā, slidotava ziemas periodā un, protams, arī visas sporta skolas programmas tika realizētas tieši stadionā, jo darbība iekštelpās bija diezgan sarežģīta likuma rāmjos.

 

Pagastos situācija līdzīga kā pilsēta, plāns pilnā apmērā netika īstenots un sporta organizatori bija spiesti pielikt lielas pūles tieši epidemioloģisko noteikumu ievērošanai, kas iespējams kaut kur ietekmēja pasākumu kvalitāti un dalībnieku skaitu. Šogad īpaši aktīvi darbojas pagasti ar centieniem izveidot gan slēpošanas trases, gan slidotavas. Diemžēl šeit atkal pierādījās, ka paļauties tikai uz laika apstākļiem ir diezgan sarežģīti un kvalitatīvas trases izveidošana bez ievērojamiem infrastruktūras uzlabojumiem neizskatās reāla.

 

Visas Valkas sporta nevalstiskās organizācijas šogad pirmo reizi atbildīgās komitejas deputātus iepazīstināja ar savu veikumu un plāniem sporta jomā. Jāsaka, ka arī sporta organizācijām šī nebija viegla sezona un daudziem sporta veidiem neizdevās aizvadīt pilnu sezonu un tā tika pabeigta saīsinātā veidā, tomēr entuziasms nav rimis un kopumā organizācijas kļuvušas pat nedaudz aktīvākas, skaļākas un mūsdienīgākas. Iedzīvotāju kopējo aktivitāti uz publiskiem pasākumiem pandēmija gan ietekmēja negatīvā veidā un jāsaka, ka zināms kūtrums tieši mazāk aktīvo iedzīvotāju vidū ir tieši audzis pandēmijas laikā.

 

Sagatavoja: Sporta un jaunatnes daļas vadītājs Raivis Graņics

 

 

JAUNATNES LIETAS

Novadā darbojas Valkas Jauniešu dome, kuras sastāvā šobrīd ir 20 aktīvu un darboties gribošu jauniešu. Jauniešu domes mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi sociālajās un kultūras norisēs, kā arī veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas veidošanā, nodrošinot vidi, kurā tiek attīstītas diskusijas par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem.

 

Jauniešu dome piedalījās “Lielā kultūras tērzētavā” (15.11.2021.), iesniedzot idejas kultūras pasākumiem, kas būtu interesējošas jauniešu auditorijai, veidoja orientēšanās pārgājienu pilsētā (11.06.2021.), pulcējot vairāk nekā 80 dalībnieku, piedalījās Lielajā Talkā (24.04.2021.).

 

Valkas novada jaunieši palīdz pasākumu organizēšanā, veicot brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgā darbā mērķis ir iesaistīt jauniešus Valkas novada sabiedriskās dzīves norisēs, uzlabot savu un apkārtējās vides dzīves kvalitāti, risināt humānās, sociālās un vides problēmas.

 

Brīvprātīgie jaunieši piedalījās Sudraba Karotīšu svētkos (11.06.2021.), MTB riteņbraukšanas sacensībās (03.07.2021.), skrējienā apkārt Zāģezeram (16.10.2021.), šaha sacensībās (9.-.10.10.2021.), Cimzes lasījumos (25.08.2021.), Valkas- Valgas centra laukumu ieskandināšanā (06.08.2021.), Dziesmu un deju svētku gājiena filmēšanā (23.07.2021.), Valkas- Valgas Dzimšanas dienas pasākuma organizēšanā (11.-12.07.2021.).

 

Multifunkcionālajā Jaunatnes iniciatīvu centrā brīvā laika apmeklējums tika slēgts ārkārtas situācijas laikā. Darbs ar jauniešiem tika organizēts atbilstoši sanitārajam protokolam.

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros tika realizēts projekts “I.am.I.” un īstenots JSPA projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana “Piederīga un iekļaujoša skola!””

 

Sagatavoja: Jaunatnes lietu speciāliste Romina Meļņika

 

KOMISIJAS

 

Stipendiju piešķiršanas komisija

IKSJ nodaļa sagatavoja vienu attālinātu sēdi par stipendiju piešķiršanu novada studējošajiem jauniešiem. Tika sagatavots 1 lēmumprojekts par studējošā stipendiju 2021./2022. akadēmiskajā mācību gadā.

 

2021. gadā 4 stipendiāti saņēma kvalifikācijas diplomu, stipendiju turpina saņem 8 stipendiāti. Stipendiju finansējums  par kopējo summu EUR 15 069 gadā.

 

Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei Valkas novadā

23. augustā notika  novada interešu izglītības programmu izvērtēšana, apstiprinātas 41 jauna vai atkārtota interešu izglītības programma. 2021./2022.mācību gadā novadā kopā licencētas 75 interešu izglītības programmas, tajā skaitā:

·         Valkas novada Bērnu un jauniešu centram "Mice" licencētas 53 programmas, nodarbības notiek arī citās izglītības iestādēs un citur novada teritorijā.

·         16 interešu izglītības programmas, ka nav licencētas kā profesionālās ievirzes programmas:

·         9 J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā (sagatavošanas grupas – muzikālo spēju attīstība, instrumenta spēle),

·         4 Valkas Mākslas skolā (sagatavošanas grupas, studija),

·         6 Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolā (vispārējā fiziskā sagatavotība, ložu šaušana, volejbols, šahs). 

·         viena licence juridiskai personai (džudo) un 2 licences fiziskai personai (nodarbības dabā – bērniem) kā maksas nodarbības. 

 

Valkas novada pedagoģiski medicīniskā komisija

2021. gadā tika organizētas 4 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, uz kurām kopā tika pieteikti 32 bērni - 12 meitenes un 20 zēni. Šāda dzimumu attiecība bērniem ar traucējumiem ir novērojama visā pasaulē. Zēniem dažādi mācīšanās traucējumi novērojami biežāk.

 

Vēlēšanu komisija

2021. gadā novada vēlēšanu komisija organizēja pašvaldības vēlēšanas 5. jūnijā.

 

Valkas novadā nenotika administratīvi teritorālā reforma, tāpēc pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai nevajadzēja veidot jaunu komisiju.

 

Svarīgākie pasākumi – vēlēšanu budžeta tāmes sastādīšana, iecirkņu noteikšana, kandidātu sarakstu reģistrēšana un kandidātu atbilstības pārbaude, vēlētāju reģistra izmantošana, iecirkņu komisiju izveide un apmācība, vēlēšanu materiālu sagatavošana, iecirkņu darba organizēšana, nodoto balsu skaitīšana un rezultātu reģistrēšana, vēlēšanu dokumentu (kandidātu saraksti, iecirkņu komisiju protokoli, novada komisijas protokoli) apstrāde, jaunās domes pirmās sēdes sagatavošana 1.jūlijā.

 

Vēlēšanu nodrošināšanai tika izveidotas 7 iecirkņu komisijas, katra 7 locekļu sastāvā – katrā pagastā pa vienai un divas Valkā. Iecirkņu komisijas darbu uzsāka 31. maijā nodrošinot 3 dienas iepriekšējo balsošanu, 2 dienas dežūras un vēlēšanu dienu 5. jūnijā.

 

Vēlēšanu komisijas locekļi piedalījās piecos CVK organizētajos semināros, iecirkņu komisijas 2 semināros. Tika organizētas 8 komisijas sēdes, kurās tika pieņemti lēmumi par sarakstu reģistrēšanu, vēlēšanu rezultātu un citi normatīvi noteiktie lēmumi. Pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai komisija sagatavoja CVK nepieciešamo informāciju, veica normatīvajos aktos noteiktās procedūras, sagatavoja lēmumprojektus pašvaldības domei, pašvaldības un vēlēšanu komisijas rīkojumus.

 

Vēlēšanu budžetu veido atlīdzība EUR 2 0824, preces un pakalpojumi EUR 1 888. Par darbu vēlēšanu norisē atalgojumu saņēma 55 vēlēšanu komisiju locekļi un 16 personas par dažādu pakalpojumu sniegšanu.

 

Valkas novadā reģistrēti balstiesīgie 6 540, nobalsoja 2 474 (37.83%), derīgās aploksnes 2 473, derīgās zīmes 2 429.

 

Valkas novada pašvaldības vēlēšanām tika reģistrēti 3 saraksti ar 46 kandidātiem. Ievēlēti 15 deputāti: No saraksta Nr. 1   VIDZEMES PARTIJA, "Latvijas attīstībai" 8 vietas, no saraksta Nr. 2   Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 2 vietas, no saraksta Nr. 3   Jaunā VIENOTĪBA, "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" 5 vietas.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.