18.10.2017
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (20.10.2017.)

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 20.oktobrī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība :

 

1. Par nekustamā īpašuma „Kaktiņi”, Ērģemes pagastā sadalīšanu;

2. Par nekustamā īpašuma „Mežmaļi”, Vijciema pagastā sadalīšanu;

3. Par nekustamā īpašuma „Bērzu iela 2”, Ērģemes pagastā sadalīšanu;

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9401 007 0024 un 9401 007 0152 robežu pārkārtošanai;

5. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par mazdārziņu Nr.115, kas atrodas Valkā, Blaumaņa ielā 4B;

6. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala Kārķu pagastā, “Priedkalnītes”, nomu

7. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabalu Valkā, “Celtnieks 95”, “Celtnieks 96” un “Celtnieks 97”, nomu;

8. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Valkas pagastā, “Āboliņi”;

9. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabalu Valkas pagastā, “Riekstiņi”, “Lati”, “Medņi” un “Pakalniņi 2”, nomu;

10. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 68”, nomu;

11. Par nosaukumu maiņu zemes vienībām Valkas novada teritorijā;

12. Par valsts meža zemes sadalīšanu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.