10.04.2012
Kustamās mantas izsole
Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - traktoru MTZ-80, izgatavošanas gads – 1986. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada domē, Semināra ielā 29, Valkā darba dienās no 8.00 - 12.00 un no 13.00 - 17.00 vai mājas lapā www.valka.lv . Informācija pa tālr.64707620 vai mob. tālr. 29431717. Izsolāmā manta apskatāma Kārķu pagasta padomē, iepriekš piezvanot pa tālruni 64728020 vai mob. tālruni 26497944 katru darba dienu darba laikā. Pieteikumi reģistrējami Valkas novada domes telpās Semināra ielā 29, 2.stāvā pie izpilddirektora palīga līdz 2012.gada 25.aprīlim plkst.10.00. Izsoles vieta un laiks: Valkas novada domes telpās, Semināra ielā 29, Valkā, 2.stāva zālē 2010.gada 25.aprīlī plkst.11.00. Izsolāmās mantas nosacītā cena LVL 950,- bez PVN. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas LVL 95,- un reģistrācijas nauda LVL 10,- iemaksājama Valkas novada domes norēķinu kontā Nr.LV62UNLA0050014277068 vai jāiemaksā Valkas novada domes kasē līdz izsolei.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, samaksa par nosolīto traktoru, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā līdz 2012.gada  12.maijam. Traktora MTZ-80 izsoles noteikumi...      

Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - vieglo automašīnu MITSUBISHI  PAJERO SPORT, izgatavošanas gads - 2002. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada domē, Semināra ielā 29, Valkā darba dienās no 8.00 - 12.00 un no 13.00 - 17.00 vai mājas lapā www.valka.lv . Informācija pa tālr.64707620 vai mob. tālr. 29431717. Izsolāmā manta apskatāma katru darba dienu darba laikā Semināra ielā 29, Valkā, iepriekš saskaņojot pa tālr. 64707620, 29431717. Pieteikumi reģistrējami Valkas novada domes telpās Semināra ielā 29, 2.stāvā pie izpilddirektora palīga līdz 2012.gada 25.aprīlim plkst.9.00. Izsoles vieta un laiks: Valkas novada domes telpās, Semināra ielā 29, Valkā, 2.stāva zālē 2012.gada 25.aprīlī plkst.10.00. Izsolāmās mantas nosacītā cena LVL 4300,- bez PVN. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas LVL 430,- un reģistrācijas nauda LVL 10,- iemaksājama Valkas novada domes norēķinu kontā Nr.LV62UNLA0050014277068 vai jāiemaksā Valkas novada domes kasē līdz izsolei.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, samaksa par nosolīto automašīnu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā līdz 2012.gada 12.maijam. Vieglās automašīnas Mitsubishi Pajero Sport izsoles noteikumi...

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.