09.03.2015
Kustamās mantas - vieglās automašīnas izsole

Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - vieglo automašīnu MITSUBISHI PAJERO SPORT, reģistrācijas gads - 2002. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā darba dienās no 8.00 - 12.00 un no 13.00 - 17.00 vai mājas lapā www.valka.lv . Informācija pa tālr.64707620 vai mob. tālr. 26497944.

Izsolāmā manta apskatāma katru darba dienu darba laikā Semināra ielā 9, Valkā, iepriekš saskaņojot pa tālr. 64707620, 26497944. Pieteikumi reģistrējami Valkas novada domes telpās Semināra ielā 9, 2.stāvā pie izpilddirektora palīga līdz 2015.gada 10.aprīlim plkst.9.00.

Izsoles vieta un laiks: Valkas novada domes telpās, Semināra ielā 9, Valkā, 1.stāva zālē 2015.gada 10.aprīlī plkst.10.00. Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 2720,- bez PVN. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas EUR 272,- un reģistrācijas nauda EUR 10,- iemaksājama Valkas novada domes norēķinu kontā Nr.LV62UNLA0050014277068 vai jāiemaksā Valkas novada domes kasē līdz izsolei. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, samaksa par nosolīto automašīnu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā līdz 2015.gada 17.aprīlim.

Izsoles noteikumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.