06.11.2017
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai

Atgādinām, ka līdz 2017. gada 15. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums.

 

NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: nodokļa maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris, tādējādi 15. novembris, ir pēdējais termiņš, līdz kuram jāveic kārtējais ceturkšņa maksājums. Atgādinām, ka saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” par nodokļa samaksas termiņa nokavējumu nodokļa maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu. Noteiktajā laikā nenomaksātais nodoklis un nokavējuma nauda saskaņā ar pašvaldības lēmumu ir piedzenama bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz nodokļa maksātāja naudas līdzekļiem, kustamo mantu un nekustamo īpašumu. Un šajā gadījumā nodokļa maksātājam ir jārēķinās ar to, ka viņam papildus NĪN un nokavējuma naudai būs vēl jāsedz arī ar piedziņas izpildi saistītās izmaksas.

 

NĪN parāda summas un nokavējuma naudas apmēru var precizēt interneta portālā epakalpojumi.lv, vai sazinoties ar nekustamā īpašuma nodokļa administratoru - tālrunis 64707479, mobilais tālrunis 29237967.

 

Vienlaicīgi, vēršam uzmanību, ka pamatojoties uz likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto deleģējumu, pašvaldība 28.09.2017. ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”, kuros tostarp noteikts, ka NĪ nodokļa likmi 1,5% no kadastrālās vērtības piemēro fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajām dzīvojamām mājām (izņemot jaunbūves un dārza mājiņas), neatkarīgi no tā, vai tās ir, vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana, ir dzīvošana, kā arī telpu grupām (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu) un ar tām funkcionāli saistītajām dzīvojamo māju palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2, ja īpašumā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, un objekts pieder personai, kas nav deklarēta Valkas novadā.

 

Saistošie noteikumi publicēti sadaļā pašvaldība – dokumenti – saistošie noteikumi – pieņemtie Valkas novada domes saistošie noteikumi 2017. gadā, kā arī pašvaldības informatīvajā laikrakstā “Valkas novada vēstis”( 25.10.2017.) un stājas spēkā 01.01.2018.

 

Valkas novada pašvaldība pateicas visiem tiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri godprātīgi un savlaicīgi veic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus.

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.