10.10.2013
Noslēgta vienošanās par projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada Vijciema pagastā” īstenošanu

2013. gada 8. oktobrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valkas novada domi, tika parakstīta vienošanās par projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada Vijciema pagastā”,  Nr. 3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/001 (turpmāk- projekts) īstenošanu un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu un projekta uzraudzību. Projektu realizēs 3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros.

Vienošanās par minētā projekta īstenošanu un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu noslēgta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumiem Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"", Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību, kā arī uz atbildīgās iestādes - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 15. aprīļa lēmumu Nr.623 „Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada Vijciema pagastā”,  identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/001.

Projekta ietvaros paredzēts rekultivēt slēgto sadzīves izgāztuvi „Celīši” atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada Vijciema pagastā”,  Nr. 3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/001 kopējās attiecināmās izmaksas ir 80 000.00 lati, no tām 68 000.00 latu finansē Kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu 12 000.00 sedz finansējuma saņēmējs – Valkas novada dome. Pēc informācijas par projekta īstenošanu lūdzu vērsties Valkas novada domes Attīstības un projektu daļā (Semināra ielā 9, Valka, tālr. 64722236) __________________________________________________________________________________________

PROJEKTU „SADZĪVES ATKRITUMU IZGĀZTUVES „CELĪŠI”  REKULTIVĀCIJA VALKAS NOVADA VIJCIEMA PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA. Ieguldījums Tavā nākotnē!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.