26.03.2013
Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi Ērģemes ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai

2013. gada 18. martā, Valkā, Valkas novada domē starp Valkas novada domi un SIA „RemPro”, reģ. Nr. 41503041904 tika parakstīts līgums par tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonstrukcija Valkas novada Ērģemes ciemā” izstrādi.

Līguma ietvaros paredzēts 3 mēnešos izstrādāt tehnisko projektu esošā artēziskā urbuma „Skola” rekonstrukcijai, 2 kanalizācijas sūkņu staciju ierīkošanai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībai.

Līguma summa ir 7500.00 lati (bez PVN).

2012.gadā tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā”. Tehniski ekonomiskais pamatojums kopā ar projekta iesniegumu tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (28.02.2013), lai projektu varētu īstenot ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.
Tiklīdz Valkas novada dome saņems apstiprinošu informāciju no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par ERAF līdzfinansējumu projektam, tiks veikta iepirkuma procedūra būvdarbu izpildei.

Pēc informācijas par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību lūdzu vērsties
Ērģemes pagasta pārvaldē („Pūcītes”, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas novads, tālr. 64725225) vai Valkas novada domes Attīstības un projektu daļā (Semināra ielā 9, Valka, tālr. 64722236)

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.