24.07.2012
Par ES programmas vistrūcīgākajām personām īstenošanu 2012.gadā

Eiropas Savienības programmas ietvaros izsniegtā pārtika ir papildus palīdzība vistrūcīgākajām personām un tās mērķis nav nodrošināt ar sabalansētu pārtiku vistrūcīgākās personas ikdienā vai mēneša garumā.

Lai īstenotu Eiropas Savienības programmu vistrūcīgākajām personām 2012.gadā atbilstoši Komisijas 2010.gada 14.septembra Regulas (ES) Nr.807/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā, un Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumu Nr.1415 „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām” prasībām, labdarības organizācijām un to izdales vietām ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

1.    Pārtikas produktu izdalīšana var tikt īstenota tikai tādā izdales vietā, kas ir reģistrēta Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā. Ja izdales vieta pārtikas apritē nav iesaistīta pastāvīgi, tā irPārtikas un veterinārā dienesta atzīta par piemērotu pārtikas produktu izdalīšanai un uzglabāšanai.

2.    Iespējas saņemt pārtikas produktus ir:
2.1.    ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras ir atzītas par trūcīgām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu (Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”);
2.2.    ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu;
2.3.    ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja to apliecina attiecīgās pašvaldības sociālais dienests.

3.    Saņemt pārtikas produktus drīkst viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona uzrādot pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par attiecīgā statusa piešķiršanu, kas uz produktu saņemšanas brīdi ir spēkā esoša.
Pārtikas produktu saņemšana ir katras personas brīvprātīga izvēle. Personai, kurai ir piešķirts trūcīgas personas statuss, nav obligāti jāiet uz izdales vietu un jāsaņem pārtikas produktu, ja persona to nevēlas (tas nav šīs personas pienākums).

4.    Labdarības organizācijas pienākums katrā produktu izdales reizē ir izdarīt atzīmi uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtās izziņas (izziņas otrā pusē), to apzīmogojot, kā arī norādot datumu un tās personas vārdu un uzvārdu, kura pārtikas produktu komplektus ir izsniegusi.

5.    Katrā produktu izdales reizē jānodrošina saņēmēju detalizēta uzskaite (saņemšanas datums, saņēmēja vārds un uzvārds, izziņas par trūcīgas ģimenes (personas) statusu Nr., izziņas izdošanas datums un izziņā norādītais personu skaits, izsniegtais produktu komplektu skaits, saņēmēja paraksts).

6.    Labdarības organizācijas atbildība ir informēt tās pašvaldības iedzīvotājus, kuras teritorijā tā īsteno programmu, par pārtikas produktu izdales vietu un laiku.

7.    Labdarības organizācija sagatavo produktu izdalīšanas grafiku saskaņā ar noslēgto Līgumu starp Labdarības organizāciju un Lauku atbalsta dienestu un nosūta to Lauku atbalsta dienestam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms pirmās piegādes uzsākšanas (vienu reizi). Gadījumā, ja programmas izpildes laikā, tiek ieviestas izmaiņas izdalīšanas laikos, Labdarības organizācija precizēto produktu izdalīšanas grafiku iesniedz Lauku atbalsta dienestā vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā.
!!! Labdarības organizācijas produktu izdalīšanas grafiku iesniedz Lauku atbalsta dienestā parakstītas pa faksu (67027892) vai parakstītas skenētas elektroniski e-pastā. Šajā gadījumā dokumenta oriģināls nav jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā, bet tas glabājas Labdarības organizācijā.
Gadījumā, ja programmas laikā tiek mainītas norādīto izdales vietu adreses, informāciju par ieviestajām izmaiņām (mainītās izdales vietu adreses, kontaktpersonas, produktu izdalīšanas laikus) nekavējoties rakstiski iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Mainītai izdales vietai ir jāatbilst 1.punktā minētajiem noteikumiem attiecībā uz izdales vietas atbilstību higiēnas prasībām.

8.    Labdarības organizācija (katra izdales vieta) nodrošina tai piegādāto pārtikas produktu komplektu, kas iepakoti kā viena vienība un kuri sastāv no šādiem produktiem:

Pārtikas produkts

Viena iepakojuma svars

Pārtikas produkta ražotājs

Pilnpiena pulveris

0,4 kg

AS „Valmieras piens”
Makaroni

2 x 0,5 kg

AS „Dobeles dzirnavnieks”
Auzu pārslu biezputra ar ogām vai augļiem

2 x 0,07 kg

AS „Rīgas dzirnavnieks”
Pankūku milti

0,4 kg

AS „Dobeles dzirnavnieks”
Kartupeļu biezputra

0,2 kg

AS „Dobeles dzirnavnieks”
Griķi

0,3 kg

AS „Dobeles dzirnavnieks”
Manna

0,5 kg

AS „Dobeles dzirnavnieks”
Kviešu milti a/l

1,0 kg

AS „Dobeles dzirnavnieks”
Sautēta cūkgaļa

0,25 kg

SIA „ARDEKS”

izdalīšanu vistrūcīgākajām personām. Programmas ietvaros vienai personai 2012.gadā paredzēti ne vairāk kā6 pārtikas produktu komplekti.

9.    Labdarības organizācijas (katras izdales vietas) pienākums ir nodrošināt pārtikas produktu komplektu pieņemšanu norādītajās izdales vietās, piegādes grafikā paredzētajos laikos.

10.    Katrā piegādes reizē, pieņemot produktu komplektus:
10.1.    Jāpārbauda piegādāto produktu komplektu skaits un iepakojums;
10.2.    Izlases veidā jāpārbauda piegādāto produktu:
•    identitāte (8.punktā norādītie pārtikas produkti un iepakojuma svara atbilstība),
•    marķējums (norādes “ES atbalsts”, “bezmaksas” un Eiropas Savienības karoga attēlojums),
•    derīguma termiņš (piegādāto pārtikas produktu realizācijas termiņš pēc pārtikas produktu piegādes izdales vietā ir vismaz: pieci mēneši – graudaugu grupas pārtikas produktiem (makaroni, auzu pārslu biezputra ar ogām vai augļiem, pankūku milti, kartupeļu biezputra, griķi, manna, kviešu milti (augstākā labuma)), 3 (trīs) mēneši piena grupas pārtikas produktiem (pilnpiena pulveris) un 12 mēneši gaļas produktiem (sautēta cūkgaļa). Pārtikas produktu piegādātājs, lai atvieglotu pārtikas produktu derīguma termiņa izsekojamību, uz pārtikas produktu komplektu iepakojuma (kartona kastes) norāda atsauci „Izlietot līdz: DD.MM.GGGG.”. Tas ir īsākais derīguma termiņš, kādam no pārtikas produktiem, kas atrodas attiecīgajā produktu komplektā.;
10.3.    Jāparaksta produktu komplektu piegādi apliecinošu dokumentu visi eksemplāri. Vienam eksemplāram vai tā kopijai jāuzglabājas izdales vietā. Izdales vietā ir jāveic saņemto produktu komplektu piegādi apliecinošu dokumentu (pavadzīmju/ rēķinu) reģistrācija.

11.    Labdarības organizācija nepieņem un neizdala produktu komplektus, ja produktiem ir beidzies realizācijas derīguma termiņš, ir redzami bojājumi iepakojumam vai uz katra produkta iepakojuma nav norādes “ES atbalsts”, “bezmaksas” un Eiropas Savienības karoga attēlojums. Par konstatētajām neatbilstībām nekavējoties telefoniski paziņo Lauku atbalsta dienestam (tālr. 67027898 vai 67027888).

12.    Labdarības organizācija neparaksta piegādi apliecinošo dokumentu, ja produktu komplektu pieņemšanas brīdī ir konstatētas 10.1. un 10.2. apakšpunktos minēto kritēriju neatbilstības. Ja neatbilstības netiks konstatētas pieņemšanas brīdī, tās vēlāk nevar tikt apstrīdētas, izņemot gadījumus, ja vēlāk konstatē slēptās (produkta satura) neatbilstības.

13.    Labdarības organizācijas un tās izdales vietu pienākums ir sekot līdzi piegādāto pārtikas produktu komplektu derīguma termiņam. Labdarības organizācija personām izsniedz vispirms tos pārtikas produktu komplektus, kuriem uz iepakojuma norādīts īsākais derīguma termiņš.

14.    Labdarības organizācijas un tās katras izdales vietas pienākums ir nodrošināt pārtikas produktu komplektu uzglabāšanu un izdalīšanu saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu. Programmai paredzētos produktus uzglabā atsevišķi/ atdalīti no citiem produktiem.

15.    Labdarības organizācija ir atbildīga par jebkuru produktu zaudējumu un kaitējumu. Ja organizācijas vainas dēļ produkti tiks atzīti par cilvēku uzturā neizmantojamiem, vai arī nebūs iespējams pierādīt to izsekojamību, organizācijai nekavējoties būs jānodrošina to aizvietošana par saviem līdzekļiem.

16.    Izdales vietas pienākums ir līdz katra mēneša 5. datumam nosūta atskaiti labdarības organizācijas birojam par visiem iepriekšējā mēnesī saņemtajiem un izdalītajiem produktu daudzumiem. Labdarības organizācijas pienākums ir līdz katra mēneša 10. datumam iesniegt Lauku atbalsta dienestam atskaiti par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem un izdalītajiem produktu daudzumiem (attiecīgi par visām izdales vietām noformējot vienu atskaiti atbilstoši noslēgtajam Līgumam starp Labdarības organizāciju un Lauku atbalsta dienestu).
!!! Labdarības organizācijas atskaites par iepriekšējā mēnesī piegādātiem un izdalītiem pārtikas produktu daudzumiem iesniedz Lauku atbalsta dienestā parakstītas pa faksu (67027892) vai parakstītas skenētas elektroniski e-pastā. Šajā gadījumā dokumenta oriģināls nav jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā, bet tas glabājas Labdarības organizācijā.

17.    Izdales vietas nodrošina Lauku atbalsta dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām un Eiropas Komisijas pārstāvjiem iespēju netraucēti veikt pārbaudes, kuras attiecas uz programmu.

18.    Gadījumā, ja izdales vietā tiek piegādāti pārtikas produktu komplektu daudzumi, kurus nodod izdalīšanai citiem pagastiem/novadiem (izdales vietām, kuras nav norādītas starp Labdarības organizāciju un Lauku atbalsta dienestu noslēgtajā līgumā), tad:
18.1.    pārtikas produktu komplektu nodošanai jānoformē pieņemšanas-nodošanas akts vai pavaddokuments;
18.2.    citai pagasta/novada izdales vietai ir jāatbilst 1.punktā minētajiem noteikumiem attiecībā uz izdales vietas atbilstību higiēnas prasībām;
18.3.    uz citu pagasta/novada izdales vietu attiecas visi iepriekšminētie nosacījumi;
18.4.    izdales vieta, kurai pārtikas produktu komplekti tiek piegādāti šīs programmas ietvaros ir atbildīga par to, ka produkti tiek izdalīti atbilstoši šīs programmas nosacījumiem, līdz ar to izdales vietā, kura nodod pārtikas produktu komplektus citam pagastam/novadam ir jāsaglabā dokumenti, kas apstiprina to, ka pārtikas produktu komplekti citā pagastā/novadā ir izdalīti trūcīgajām personām uzrādot izziņu un, ka izdales brīdī ir veikta uzskaite.

19.    Labdarības organizācijas pienākums ir nodrošināt, ka visās izdales vietās ir izvietota skaidri redzama atsauce „Eiropas Savienības atbalsts”, kas papildināts ar Eiropas Savienības karoga attēlojumu.

Ja Labdarības organizācija (tai skaitā izdales vietas) nepilda programmas nosacījumus vai pārkāpj Komisijas Regulas (ES) Nr.807/2010 prasības, atkarībā no pārkāpuma veida, Lauku atbalsta dienestam ir tiesības aizkavēt vai pārtraukt finanšu līdzekļu izmaksu, kā arī Zemkopības ministrija, sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Vides un reģionālās attīstības ministriju, var lemt par Labdarības organizācijas (vai arī izdales vietas) izslēgšanu no dalības programmā vai arī aizliegt tai turpmākos 3 (trīs) gadus piedalīties programmas īstenošanā.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.