21.11.2011
Par pieslēgšanos jaunizbūvētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem Valkā

Informējam Valkas iedzīvotājus, ka pilsētas apvedceļa rajonā – Zemgales, Burtnieku, Parka (posmā no Parka – Tērauda ielu krustojuma līdz Parka10), Tērauda (posmā no Burtnieku – Tērauda ielu krustojuma līdz Tērauda 13), Raiņa (posmā no Raiņa – Blaumaņa ielu krustojuma līdz Raiņa 84) un Apvienības (Apvienības – Parka ielu krustojumā), Rīgas (posmā no Rīgas – Valmieras ielu krustojuma līdz Rīgas 90), Dārza, Purva, Cimzes, Lauku, Valmieras, Valdemāra, Muzeja, Vienības gatvē, Blaumaņa (posmā no Blaumaņa – Raiņa ielu krustojuma līdz Blaumaņa – Līvu ielu krustojumam), Zaļā, Mālu, P.Radziņa, Jaunā, Līvu ielās ūdensapgādes un kanalizācijas caurules ir izbūvētas un pārbaudītas, tās ir darba kārtībā.

Aicinām Valkas iedzīvotājus veikt pieslēgšanās darbus pie jaunizbūvētiem tīkliem (tīklu pievadu vietām) un izmantot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Pieslēgšanās maģistrālajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem jāveic atbilstoši 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” apakšnodaļas 3.2.2 Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija (apakšnodaļa MK 26.06.2007. noteikumu Nr.420 redakcijā, ar grozījumiem 24.05.2011.).

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievada izbūves ierosinātājs (turpmāk

pievadu izbūves ierosinātājs – „mājas īpašnieks vai pilnvarotā persona”), Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļā Valkā, Rūjienas ielā 3E, tālrunis 64723402 saņem tehniskos noteikumus bezmaksas, inženiertīklu pievadu izbūvei. Lai saņemtu tehnisko noteikumus jāiesniedz īpašumu apliecinošu dokumentu kopija un zemes gabala robežu plāns vai situācijas plāns.

2.         Pievadu izbūves ierosinātājam jāvienojas ar projektētāju par Vienkāršotās inženiertīklu pievada tehniskās shēmas izstrādi (trijos eksemplāros) saskaņā ar tehnisko noteikumu un normatīvo aktu prasībām.

3.         Tehniskajai shēmai ir šādas daļas:
a) īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas;
b) paskaidrojuma raksts, kam nepieciešamības gadījumā pievienojami aprēķini;
c) projektētāja parakstīts inženiertīklu pievada novietojuma attēlojums mērogā

M 1:250 – M 1:1000 situācijas plānā vai topogrāfiskajā plānā;

4.         Projektētājs saskaņo Vienkāršotās inženiertīklu pievada tehniskās shēmas ar izbūves ierosinātāju, Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļu un ar citiem inženiertīklu turētājiem (elektrotīkli- A/S „Sadales tikls ” Ziemeļu reģions tālrunis- 64710750, sakari – SIA „Lattelecom”, tālrunis 64723030) un (citām) trešajām personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas.

5.         Izstrādāto Vienkāršotās inženiertīklu pievada tehniskās shēmas pievadu izbūves ierosinātājs (vai projektētājs) iesniedz Valkas novada būvvaldē Semināra ielā 9, Valkā, tālrunis 64707491. Būvvalde 10 darbdienu laikā to izskata un pieņem lēmumu par plānotās izbūves akceptēšanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Būvvalde ir tiesīga noteikt papildu nosacījumus plānotās izbūves veikšanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

6.         Ja inženiertīklu izbūve nav uzsākta, saskaņotās tehniskās shēmas derīguma termiņš ir viens gads.

7.         Pirms būvdarbu uzsākšanas, pievadu izbūves ierosinātajam, Valkas novada domē Semināra ielā 29, Valkā, tālrunis 64722203, jāsaņem rakšanas darbu atļauja (bez maksas). Rakšanas darbu atļaujas saņemšanai jāuzrāda būvvaldē akceptētā inženiertīklu pievadu izbūves shēma.

8.         Izbūvētos inženiertīklu pievadus pieņem ekspluatācijā Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa, izsniedzot atzinumu par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai

9. Uz ūdens ievadiem ēkās, mājās, objektos, obligāti jāuzstāda ūdens patēriņa skaitītāji sertificēti Latvijas Republikā. Ūdens patēriņa mērītājs jāizbūvē pagraba telpās, vai citur brīvi un ērti pieejamā vietā, nodrošinot pietiekamu apgaismojumu un aizsardzību pret tā aizsalšanu. Pirms ūdens patēriņa skaitītāja jāierīko ūdens noslēdzējs, ventilis, aizbīdnis. Ūdens patēriņa mērītāja derīguma termiņš uzskatāms verificēšanas datums.

10. Inženiertīklu izbūves ierosinātājs pēc inženiertīklu pievadu izbūves pabeigšanas ir tiesīgs uzsākt pievada ekspluatāciju, ja Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa ir izsniegusi atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai un ir noslēgts līgums Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem”, kurš noslēgts starp pakalpojumu sniedzēju un abonentu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu un saskaņā ar kuru pakalpojumu sniedzējs sniedz pakalpojumus konkrētam abonentam, kas ir atbildīgs par saņemto pakalpojumu samaksu un līguma nosacījumu izpildi.

11. Līguma noslēgšanas brīdī tiek nofiksēti ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi ar aktu, un noplombēts ūdens patēriņa skaitītājs.

 

Atgādinām, ka zemes īpašniekam patstāvīgi, par saviem finanšu līdzekļiem jāpieslēdzas jaunizbūvētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem!

 

 

Sīkākai informācijai:
Eduards Ivļevs
Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs.
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” koordinators.
64722236; 26128051

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.