18.09.2015
Pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā

Valkas novada dome pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Lejasstrūgas”, kadastra numurs 9452 011 0193, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0193, platība 0.6ha, dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un šķūņa.

 Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Aktualitātes. Domes paziņojumi”.

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot piesakoties pa mob.tel. 26543532

Pieteikumu reģistrācija – Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 06.10.2015. plkst. 12.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

Izsole notiks 07.10.2015. plkst. 10:00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

Izsoles sākuma cena EUR 2712.00. Reģistrācijas maksa EUR 30.-, un nodrošinājums EUR 271,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Valkas filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena (turpmāk tekstā – Pirkuma cena), atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto Nekustamo īpašumu jāsamaksā trīs mēnešu laikā no izsoles dienas.

Izsoles_noteikumi_Lajasstrūgas

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.