12.12.2012
Paziņojums par izsoli

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, Turnā, „Strauti”, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas (kadastra apzīmējums 9452 011 0163 001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 9452 011 0163) ar kopējo platību 0.7ha.

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē Semināra 9, 3.kab, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Aktualitātes. Domes paziņojumi”.

Izsolāmo objektu var apskatīt, piesakoties pa tālr. 64725285

Pieteikumu reģistrācija – Valkas novada domē, Semināra 9, 3.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 23.01.2013. plkst.16.00, katru darbdienu no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 tālr. 64707479.

Izsole notiks 24.01.2013. plkst. 10:00, Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra 9, Valkā.

Īpašuma atsavināšana izsolē notiks kā vienotam objektam ar izsoles sākuma cenu LVL 4141,-. Reģistrācijas maksa LVL 30,- un nodrošinājums LVL 414,- , kas jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr. LV62UNLA0050014277068, A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X pirms reģistrācijas izsolei.

Samaksa par nosolīto objektu veicama 3 mēnešu laikā pēc izsoles.”

Izsoles noteikumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.