14.03.2013
Paziņojums par izsoli: Valkas novada Ērģemes pagastā „Gobas”

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Ērģemes pagastā „Gobas”, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 010 0057, platība 6.87ha.

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē Semināra 9, Valkā darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Aktualitātes. Domes paziņojumi”.

Izsolāmo objektu var apskatīt piesakoties pa tālr. 64707479

Pieteikumu reģistrācija – Valkas novada domē, Semināra 9, 3.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 29.04.2013. plkst. 16.00, katru darbdienu no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707479.

Izsole notiks 30.04.2013. plkst. 11:00, Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra 9, Valkā.

Izsoles sākuma cena LVL 3 989.30,-. Reģistrācijas maksa LVL 30,- un nodrošinājums – LVL 398,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr. LV16UNLA0050014283134, A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X pirms reģistrācijas izsolei.
Samaksa par nosolīto objektu veicama 3 mēnešu laikā pēc izsoles.

Izsoles noteikumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.