10.04.2013
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli: Ērģemes pagastā, „Pauguržēguri”

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Pauguržēguri”, kadastra numurs 9452 009 0125, kas sastāv no piecām atsevišķām zemes vienībām ar kopējo platību 102.6ha. Īpašuma atsavināšana izsolē notiks atsevišķi par katru zemes vienību, ar izsoles sākuma cenu (cenā iekļauta mežaudzes vērtība):

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0069, platība 38ha – Ls 34 000.00;
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0070, platība 28.2ha – Ls 34 500.00;
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 007 0071, platība 9.7ha – Ls 3 500.00;
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0125, platība 22.6ha – Ls 17 500.00;
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0131, platība 4.1ha – Ls 2 500.00.

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē Semināra 9, 3.kab, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Aktualitātes. Domes paziņojumi”.

Izsolāmo objektu var apskatīt, piesakoties pa tālr. 647 25285

Pieteikumu reģistrācija – Valkas novada domē, Semināra 9, 3.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 27.05.2013. plkst.16.00, katru darbdienu no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 tālr. 64707479.

Izsole notiks 28.05.2013. plkst. 13:00, Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra 9, Valkā.

Reģistrācijas maksa – Ls 10,00 (desmit lati), jāieskaita Valkas novada domes reģ.Nr. 90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB BANKA”, Valkas NG, kods UNLALV2X, vai jāiemaksā kasē ar norādi ”reģistrācijas nauda izsoles objektam „Pauguržēguri”, zemes vienībai(-ām) ar kadastra apzīmējumu ……. (norādot attiecīgās (vienas vai vairāku) zemes vienības kadastra apzīmējumu)”.

Nodrošinājums 10% par konkrēto zemes vienību uz kuru piesaka dalību, kas jāiemaksā augstāk norādītajā bankas kontā ar norādi: „nodrošinājuma nauda izsoles objektam „Pauguržēguri” (norādot konkrētās zemes vienības kadastra apzīmējumu) pirms reģistrācijas izsolei.
Samaksa par nosolīto objektu veicama 3 mēnešu laikā pēc izsoles.

Izsoles noteikumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.