03.05.2012
PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.5.§.34) „Par nomas tiesību izsoles rīkošanu uz pašvaldībai piekrītošu, neapbūvētu zemes gabalu nomu Vijciema pagastā „Punkales”, Valkas novada dome izsludina pieteikšanos uz pašvaldībai piekrītošu, neapbūvētu zemes gabalu nomu Vijciema pagastā „Punkales” ar kadastra apzīmējumiem 9492 007 0136, platība 2,6 ha un 9492 007 0138, platība 1,3 ha.

Dalībnieku reģistrācija izsolei tiks veikta līdz 2012.gada 14.maijam plkst.16:00, Valkas novada domē, 1.stāva 3.kabinetā, Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā. Lai reģistrētos dalībai izolē, dalībniekam jāmaksā reģistrācijas maksa 10 LVL.

Izsole notiks 2012.gada 15.maijā plkst.9:30,Valkas novada domē, Semināra ielā 9. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli. Noteiktā izsoles sākumcena 10,63 LVL.

Ar zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv un ierodoties personīgi Valkas novada domē Teritorijas plānošanas daļā 1.stāvā 5kabinetā.

Kontaktpersona: Kristīne Salniņa, tel.647 07 490, e-pasts kristine[punkts]salnina[uz]valka[punkts]lv.

Izsoles noteikumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.