24.02.2017
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2017.gada 27.marts – 2017.gada 27.aprīlis

 

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

Mērķis 1 - Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai

Rīcība 1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais finansējums –163 947,80 EUR

Rīcība 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais finansējums – 109 605,09 EUR

Rīcība 1.3. Vietējo produktu realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 70 000 EUR

 

Mērķis 2 - Kvalitatīvas dzīves vides veidošana

Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – paredzētais finansējums – 52 157,39 EUR

Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana – paredzētais finansējums – 36 000 EUR

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju un kur var iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā:

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs

Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā pieņem darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00

 

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

 

Projekta iesniegums papīra formā jāiesniedz divos eksemplāros un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā. Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad[uz]lad[punkts]gov[punkts]lv.

 

 

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja[uz]gmail[punkts]com

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.