19.10.2017
Eiropas Savienības finansētie izglītības projekti Valkas novadā

2014. - 2020. gada plānošanas periodā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros Latvijai izvirzīti deviņi savstarpēji saistīti un integrētas ES fondu ieguldījumu prioritārie virzieni un šīs programmas atbildīgā iestāde ir Izglītības un zinātnes ministrija. Valkas novada dome ir sadarbības partneris vairākos izglītības projektos.

 

Pirms sadarbību līgumu parakstīšanas notika sagatavošanās darbs, kurā atbilstoši projekta vadlīnijām un Ministru kabineta noetiekumiem tika noteiktas iesaistītās izglītības iestādes un projekta sasniedzamie rezultāti. Katrā projektā tiek noteikts maksimāli piejamais finanšu apjoms, taču to izlietot drīkst tikai noteiktām finanšu pozīcijām atbilstoši pamatojot šo darbību attiecināmību projekta mērķiem. Šajā plānošanas periodā tiešā veidā netiek finansētas projekta administratīvās darbības, tās paliek sadarbības partnera finansējumā.

 

Šajos izglītības projektos aktivitātes plānotas līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

 

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  (Projekta identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001) uzsākts 2017.gada 8.martā. Šajā projektā ir iesaistīta Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija un Ērģemes pamatskola.  Par projekta līdzekļiem tiek finansēts pedagoga karjeras konsultanta darbs un karjeras atbalsta pasākumi. Pasākumi notiek skolā kā nodarbības, kurā dažādu profesiju pārstāvji stāsta par savu profesiju un dod iespēju praktiski darboties. Skolēniem ir iespēja  doties arī ekskursijās uz uzņēmumiem, atvērto durvju dienām izglītības iestādēs. Lielākais pasākums bija jūnija sākumā 5 dienu nometne 4.-5.klašu skolēniem “Profesijas manā novadā”.

 

Finansējums tiek noteikts katram mācību gadam, 2016./2017.m.g. tas bija EUR 7885, no tā EUR 3562 atbalsta pasākumu izmaksas. 2017./2018.m.g. plānots EUR 12776, no tā EUR 3685 atbalsta pasākumu izmaksas.

 

Projektā pedagogs karjeras konsultants Gunita Gindra, koordinators Rolands Rastaks. Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv projektu sadaļā.

 

 

Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Projekta identifikācijas Nr. 8.3.1.1./16/I/002) uzsākts 2017.gada 28.martā. Projekts paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus  skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai - pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ir viena no 100 izglītības iestādēm, kas konkursa kārtībā tika apstiprinātas dalībai projektā. Skola piedalās jaunā mācību satura aprobācijā 3 pakāpēs. Ir izveidotas 3 pedagogu komandas - administrācijas komanda (2 pedagogi), sākumskolas komanda  (6), pamatskolas komanda (5), vidusskolas komanda  (4). Iesaistītie pedagogi iesaistās apmācībās, praktiski iepazīstas ar jaunajām mācību metodēm, pārbauda jauno pieeju savā darbā. Aprobācijā iesaistīto pedagogu papildus darba samaksai nav paredzēts projekta finansējums.

 

Projektā atbildīgais Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga. Vairāk informācijas www.skola2030.lv.

 

Projekts Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  (Projekta identifikācijas Nr. 8.3.2.2/16/I/001) uzsākts 2017.gada 22.jūnijā. Šajā projektā ir iesaistīta Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija un Ērģemes pamatskola. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Par projekta līdzekļiem tiek finansēts pedagogu darbs un ārpusstundu pasākumi. Skolās tiek veidota atbalsta sistēma, pedagogi veic individuālu darbu ar talantīgajiem skolēniem un arī ar tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības.  Ārpusstundu pasākumi tiek veidoti ar mērķi dot iespēju skolēniem darboties tādās jomās, kādas šobrīd nenodrošina novadā piejamā interešu izglītība. Šobrīd projektā ir iesaistīti 15 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pedagogi un 3 Ērģemes pamatskolas pedagogi. Lielākais pasākums bija jūnija beigās – Robotikas nometne.

 

Projekta koordinators Rolands Rastaks. Vairāk informācijas www.visc.gov.lv projektu sadaļā.

 

Projekts " Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Projekta identifikācijas  Nr. 8.3.4.0/16/I/001)  uzsākts 2017.gada 30.augustā.

 

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Šajā projektā iesaistītas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Ērģemes pamatskola, Kārķu pamatskola, Vijciema pamatskola. Projektā novadā paredzēts iesaistīt 14 skolēnus. Speciālisti ieteiks katram riska grupas skolēnam individuāli nepieciešamo atbalstu, lai sekmīgi iekļautos izglītības apguvē. Šobrīd ir uzsākts darbs pie individuālo plānu sagatavošanas. Par projekta līdzekļiem tiks apmaksāts pedagogu vai citu speciālistu darbs. Projektā ir paredzēta arī finansiāls atbalsts sociālo problēmu risināšanai. 2017./2018.mācību gadā projekta plānotais budžets ir EUR 12813.

 

Projekta koordinators Aivars Ikšelis. Vairāk informācijas www.pumpurs.lv.

 

 

Sagatavošanā Valkas novadā ir 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekts „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta atbalstu plānots sniegt saskaņā ar pašvaldību attīstības programmu investīciju plānos iekļauto projektu ideju pamatojumu, t.sk. ņemot vērā pašvaldības risinājumus izglītības iestāžu piepildījuma nodrošināšanai 2025.gadā. Lai noslēgtu finansējuma saņemšanas līgumu, bija jāveic nozīmīgi sagatavošanās darbi. Viens no atlases kritērijiem bija skolu tīkls Valkas novadā atbilstoši projekta nosacījumiem. 2016.gadā tika veikta skolu reorganizācija un izveidota Valkas Jāņa Cimzes gimnāzija, Ozolu sākumskola. 2015.gadā tika uzsāktas sarunas ar pedagogiem par mācību vides uzlabošanu. 2016.gadā atbilstoši pedagogu vēlmēm tika sagatavota projekta ideja un iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā. Idejas saskaņošanas procesā tika atzītas par šajā projektā finansējuma saņemšanai neatbilstošām vairākas pedagogu ikdienas darbā nepieciešamas lietas (datori, Zaļā klase, sporta laukums pie Ausekļa ielas ēkas, dabaszinību mācīšanai nepieciešamais aprīkojums). Kā lielākie redzamie darbi ir plānoti mācību telpu remonti skolas ēkā Raiņa ielā 28a 1.stāvā un Ausekļa ielā 5 telpas 2.stāvā. Lielākais objekts ārpus skolas teritorijas būs skolas internāts Domes bulvārī. Šobrīd ir pabeigti internāta un telpu remontu būvprojekti.

 

Projekta kopējais finansējums ir EUR 1 467 520, saskaņā ar prognozēm, būs nepieciešams ievērojams pašvaldības līdzfinansējums visas internāta ēkas pilnīgai atjaunošanai.

 

Projekta vadītāja Inga Aleksejeva.

 

 

Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Projekta identifikācijas  Nr.8.4.1.0/16/I/001). Projekta mērķis pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektā ir paredzēts dot iespēju strādājošiem apmeklēt mācības un pilnveidot savu kvalifikāciju. Par projekta līdzekļiem tiks veikta daļēja vai pilnīga mācību apmaksa, iespējams saņemt  karjeras konsultanta pakalpojumu. Pieejami arī citi atbalsti: asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti, atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

 

Mācības nodrošinās profesionālās izglītības iestādes vai mācību centri.

 

Katru gadu tiks noteiktas pieejamās mācību programmas un mācību vietas.

 

Šobrīd līdz 5.novembrim ir izsludināta pieteikšanās 4 nozarēs; būvniecības specialitātēs,  IKT un elektronika, kokapstrādes specialitātēs,  metālapstrādē. Pieteikšanās tiek organizēta izvēlētajā mācību iestādē.

 

Projekta konsultante Baiba Vorobjeva (tel. 27898014). Vairāk informācijas www.macibaspieaugusajiem.lv.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Rolands Rastaks

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.