27.12.2022
Par projektu “Ražošanas teritorijas izveide, atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā”

 

 

2022. gada 16. jūnijā starp Valkas novada pašvaldību un SIA “Lagron”, reģ. Nr. 41503055270, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta “Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā” ražošanas ēkas būvniecību “Spundenieki”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā.

 

Projekta mērķis ir Valkas novada teritorijā esošo degradēto teritoriju atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā.

 

Sasniedzot mērķi, tiks veicināta jaunu uzņēmumu izveidošanās un/ vai esošo uzņēmumu paplašināšanās. Projekta ietvaros atjaunotā degradētā teritorijā tiks nodrošināta atjaunota Valkas novadā esoša degradētā teritorija 0.83 ha platībā, kas pielāgota jaunu komersantu izveidošanai un /vai esošo komersantu paplašināšanai; radītas 24 jaunas darbavietas atjaunotajā degradētajā teritorijā; atjaunotajā degradētajā teritorijā esošie komersanti veikuši nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 260 000 EUR apmērā.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 337 496.25. ERAF finansējums ir EUR 744 480. Valsts budžeta dotācija ir EUR 31 647.02 un Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 164 971.74. 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas

Projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.