18.06.2014
Noslēgts būvdarbu līgums par Ērģemes ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu rekonstrukciju

2014. gada 13. jūnijā, Valkā, Valkas novada domē starp Valkas novada domi un SIA „Halle B”, reģ. Nr. 40003296208 tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonstrukcija Valkas novada Ērģemes ciemā”.

 

Līgums tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas  novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/120 ietvaros.

 

Līguma ietvaros paredzēts rekonstruēt esošā artēzisko urbumu „Skola”, ierīkot 2 kanalizācijas sūkņu stacijas notekūdeņu pārsūknēšanai un paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ciema teritorijā. Būvuzraudzību objektā veiks SIA „BaltLine Globe” reģ. Nr. 40003780856, bet autoruzraudzību SIA „RemPro” reģ. Nr. 41503041904, kas 2013.gadā izstrādāja tehnisko projektu.

 

Līguma kopējās izmaksas ir 658 801.80 eiro, 425 000.00 eiro no attiecināmām izmaksām finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, savukārt, 75 000.00 eiro no attiecināmām izmaksām tiek segti no pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

 

Projekta mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/120/109 kopējās attiecināmās izmaksas ir 500 000,00 eiro, no tām 425 000.00 eiro finansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – Valkas novada dome.

 

Pēc informācijas par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību lūdzu vērsties Ērģemes pagasta pārvaldē („Pūcītes”, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas novads, tālr. 64725225) vai Valkas novada domes Attīstības un projektu daļā (Semināra ielā 9, Valka, tālr. 64722236) ________________________________________________________________________________________
PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VALKAS NOVADA ĒRĢEMES PAGASTA ĒRĢEMES CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME. PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA. Ieguldījums Tavā nākotnē!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.