05.03.2014
Noslēgts būvdarbu līgums par Kārķu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu rekonstrukciju

2014. gada 24. februārī, Valkā, Valkas novada domē starp Valkas novada domi un SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ. Nr. 44103008831 tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Valkas novada Kārķu ciemā”.

 

Līgums tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/121/067 ietvaros.

 

Līguma ietvaros paredzēts rekonstruēt esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu staciju, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus Kārķu ciemā.

 

Līguma kopējās izmaksas ir 317 175,44 eiro, 269 599,12 eiro no attiecināmām izmaksām finansē Eiropas Savienība, savukārt, 15 858,77 eiro no attiecināmām izmaksām tiek segti no pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

 

Projekta mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/121/067 kopējās attiecināmās izmaksas ir 381 703,62 eiro, no tām 324 448.08 eiro finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – Valkas novada dome.

 

Pēc informācijas par projekta īstenošanu lūdzu vērsties Kārķu pagasta pārvaldē („Ausmas”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads, tālr. 64728020) vai Valkas novada domes Attīstības un projektu daļā (Semināra ielā 9, Valka, tālr. 64722236)

__________________________________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA VALKAS NOVADA KĀRĶU  CIEMĀ, 2 KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.