09.05.2014
Noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju/paplašināšanu Beverīnas un Oškalna ielās.

2014.gada 6. maijā, Valkā, starp Valkas novada domi un SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ. Nr. 44103008831  tika parakstīts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju/paplašināšanu Beverīnas un Oškalna ielās. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija tiks veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016)  ietvaros.

 

Līguma kopējās izmaksas sastāda 372 843.02 EUR, no attiecināmām izmaksām 235 887.18 EUR finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, savukārt, 12 415.11 EUR no attiecināmām izmaksām tiek segtas no Valkas novada domes/finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, būvdarbi jāpaveic līdz 2014.gada 1. augustam. Projekta mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

 

Līguma ietvaros tiks rekonstruēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Beverīnas un Oškalna ielās. Tiks izbūvētas arī 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, kas nodrošinās notekūdeņu novadīšanu uz kopējo Valkas kanalizācijas sistēmu. Sīkākai informācijai: Eduards Ivļevs Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” koordinators. 64722236; 26128051 _______________________________________________________________________________________
PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPUJUMU ATTĪSTĪBA VALKĀ, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALKAS NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA. Ieguldījums Tavā nākotnē!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.