21.11.2022
Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve tiks pabeigta 2023.gadā

Valkas novada pašvaldība 2021.gadā iesniedza Satiksmes ministrijai projekta  pieteikumu “Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve” un  Satiksmes ministrija piešķīra valsts budžeta apakšprogrammā “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” 2022.gadam finansējumu 192269 euro apmērā, kas sastādīja 50% no būvdarbu prognozētā tāmē pieprasītā finansējuma.

 

Valkas novada pašvaldībai veicot iepirkumu - atklātu konkursu par iepriekš minētā ielas posma pārbūvi, zemākā piedāvātā līgumcena bija SIA “ACBR” (746733,60 EUR, kopā ar PNV 903547.66 EUR).

 

2022.gada 17.augustā tika parakstīts līgums ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” par līdzfinansējumu 192269 EUR  un 2022.gadā ir veikti būvdarbi par 274670 EUR. 2022.gada jūlijā Valkas novada pašvaldība iesniedza Satiksmes ministrijai 2023.gada valsts budžeta programmas „Valsts autoceļu fonds” finansējuma saņemšanai pieprasījumu Zemgales ielas posma no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūves pabeigšanai, lūdzot piešķirt papildus finansējumu 2023.gadam 440214 EUR un Valkas novada pašvaldība ir apņēmusies līdzfinansēt 188663.66 EUR vai 30%, bet vēl gaidām Satiksmes ministrijas gala atbildi par finansējuma piešķiršanu 2023.gadam.

 

Būvdarbu veicējs SIA “ACBR” šogad Zemgales ielas posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai izbūvēja asfalta pirmo kārtu, asfalta otrā un trešā kārta un ietves izbūve tiks pabeigta 2023.gada pirmajā pusē.

 

 

 

 

Gunta Smane
Valkas novada pašvaldības
Attīstības, projektu un tūrisma
nodaļas
Attīstības un projektu daļas vadītāja
t.26463408
e-pasts: gunta.smane@valka.lv

Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve (G.Smane; I. Leitis)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.