30.12.2019
Valkā noorganizēti divi projekta “No Hobija uz Biznesu” pasākumi

 

2019.gada 20. - 21.decembrī Valkā notika projekta “No Hobija uz Biznesu” otrā projekta vadības grupas tikšanās. 20.decembrī ieradās mūsu projekta partneru Novodevjatkino pašvaldības vadības grupas pārstāvi ar kuriem tika pārrunāta projekta grāmatvedības uzskaites kārtošana, pirmā perioda pārskata sagatavošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana un projekta aktivitāšu ieviešana Valkas un Novoedevjatkino pašvaldībās.

 

 

21.decembrī Beverīnas ielā 3, Valkā projekta vadības grupas (PMG) sanāksmē tikās visu 14 projekta partneru  - finansējuma saņēmēju pārstāvji, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaidu un pirmā pārskata par periodu no 01.07.2019 līdz 31.12.2019 sagatavošanu.

 

Vienlaicīgi ar vadības grupas pārstāvjiem Valkā ieradās visu projekta finansējuma saņēmēju pašvaldību uzņēmēji, mājražotāji un amatnieki, kuri ar saviem ražojumiem piedalījās pārrobežu Ziemassvētku tirdziņā un savu produkciju tirgoja ar projekta līdzfinansējumu iegādātajā tirgus namiņā un 5 jaunajās saliekamās nojumēs.

 

 

Ziemassvētku tirdziņš bija organizēts kā labdarības tirdziņš un gan tirgotājiem, gan apmeklētājiem bija iespēja nobaudīt karstu tēju un zupiņu Soļanka, kas labi iederējās drēgnajā decembra dienā.

 

Šogad tirdziņš tika organizēts un līdzfinansēts no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” (No. LV-RU-009, akronīms ”No Hobija uz Biznesu”).

 

Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas un kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā.

 

Projekta ietvaros katrs projekta partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies kādas kopīgās aktivitātes  - semināra, tirdzniecības misijas - kontaktbiržas vai Robežtirgus organizēšanā, kā arī partneri pilnveidos tirgus vai tirdzniecības vietas, iegādājoties aprīkojumu tirgu labiekārtošanai utt.

 

Projekts tiks ieviests laikā no 2019.gada 1.jūlija līdz  2021.gada 30.jūnijam un šajā laikā projekta partneru pašvaldībās tiks noorganizēti  četri robežtirdziņi, no kuriem šis Valkā ir pirmais, otrais robežtirdziņš notiks 2020.gada jūnijā Pleskavas apgabala Porhovā, trešais - 2020.gada 16.augustā Kārsavā un pēdējais  - 2021.gada 30.maijā Ļeņingradas apgabala Novoedevjatkino. Visos tirdziņos ir plānota arī mūsu pašvaldības ražotāju un amietnieku dalība.

 

Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 225 000 EUR vai 90% no kopējām projekta izmaksām, tai skaitā Valkas novada domes – 17600 EUR (90% no kopējām projekta izmaksām 19555,56 EUR).

 

Vadošais projekta partneris - finansējuma saņēmējs ir Valkas novada dome, projekta partneri - finansējuma saņēmēji ir Apes, Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Projekta vadītāja

t. 26463408

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.