10.12.2020
Vidzemes Attīstības programma 2021.-2027. gadam tiek izstrādāta līdzdarbojoties speciālistiem un vietējo kopienu pārstāvjiem

 

Vidzeme ir talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošs, labi savienots, iekšēji integrēts un drošs reģions, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību noteiktās reģiona viedās specializācijas jomās – tā skan vīzija, kuras ietvaros Vidzemes plānošanas reģions izstrādā jauno reģiona Attīstības programmu 2021.-2027. gadam. Programmas izstrādē iesaistīti sabiedrības pārstāvji, kuri tematiskās fokusgrupās diskutē par  izaicinājumiem,  prioritātēm un aktivitātēm, kas ir būtiski, domājot par reģiona attīstību un sasniedzamajiem mērķiem.

 

Plānošanas dokuments nākamajiem septiņiem gadiem tiek izstrādāts ar mērķi veicināt Vidzemes ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību un maksimāli koncentrējas uz reģiona iedzīvotāju vajadzībām un teritorijas attīstību. Plānots, ka dokumenta izstrāde noslēgsies 2021. gada jūnijā. Attīstības programmas ieviešanā līdzatbildīgas būs arī reģiona  pašvaldības, pirms tam akceptējot dokumentu kā nozīmīgu Vidzemes teritorijas attīstības mērķu un uzdevumu kopumu.

 

Reģionu loma Eiropā šobrīd pieaug. Lauku teritoriju attīstība ir būtisks Eiropas ekonomikas progresa elements, un šobrīd tiek diskutēts par lauku vides pievilcības un potenciāla atklāšanu no jauna. Ir īstais brīdis stiprināt Vidzemi kā vietu ar konkrētām priekšrocībām un potenciālām iespējām, padarot Latvijas lauku teritorijas pievilcīgas gan dzīvei, gan arī personīgajai un sabiedrības kopīgai izaugsmei. Ļoti būtiski šādus nākotnes plānus būvēt kopā ar cilvēkiem, kuri ir piesaistīti konkrētajai vietai, reģionam – viņi spēj ne tikai dalīties ar ikdienas novērojumiem, bet, iesaistoties dokumentu izstrādes procesā, stiprina savu līdzatbildību attīstības veicināšanā. Ir liela iespējamība, ka iesaistīti procesā, vietējo kopienu un tematisko nozaru līderi sekos līdzi mērķu kvalitatīvai izpildei. Un, kas ir ļoti būtiski – nevar izslēgt gadījumus, kad kāds no fokusgrupu dalībniekiem – jo īpaši vietējās kopienas pārstāvjiem – pirmo reizi apjautīs, ka pastāv reāla iespēja ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus un līdzdarboties savas teritorijas attīstībā. Mūs ļoti interesē arī jaunienācēju viedoklis, kuriem nereti ir objektīvs skatījums, un viņu vērojumi ir īpaši būtiski un var mudināt uz jaunām idejām un ierosmēm,“  norāda Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Smeļoties zināšanas un pieredzi no starptautiska projekta PoliRural, tiks izmantotas arī jaunas, daudzsološas un vēl neizmēģinātas metodes, kā kvalitatīvi plānot un veidot lauku politiku, tostarp ieviešot jauninājumus plānošanas dokumentu izstrādes procesā, lai tas noritētu atbilstoši aktuālajām tendencēm un šī brīža apstākļiem gan vietējā, gan globālā līmenī.

 

Jauni stratēģiski instrumenti nepieciešami, ņemot vērā apstākļu un notikumu mainību dažādos mērogos. Plānošanas dokumenta izstrādes procesā iecerēts izmēģināt tādas metodes, kā piemēram, sistēmdinamisko modelēšanu attīstības scenāriju veidošanai, tekstizraces (text-mining) un nākotnes prognozēšanas (foresight) metodes, dizaina domāšanu un citas. Plānošanas dokumentu iecerēts veidot, par pamatu ņemot ne tikai kvantitatīvos, bet arī kvalitatīvos datus, kuri nereti sniedz būtisku ieguldījumu precīzas situācijas apzināšanai un problēmrisinājumu meklēšanai. Darba grupu diskusiju rezultāti sniedz lielu ieguldījumu situācijas apzināšanā un trāpīgu risinājumu meklēšanā.

 

Kopienas iesaiste teritorijas attīstības plānošanā veicina gan iedzīvotāju vajadzību identificēšanu, gan arī paaugstina ieinteresētības un līdzatbildības sajūtu, kā arī tiek panākts teritorijas iedzīvotāju akcepts par uzņemto attīstības virzienu, vienlaikus stiprinot zināšanas un stiprinot arī pašu kopienu, kas darbojusies pie kopīgu mērķu definēšanas un ir gatavi tos kopīgi arī sasniegt.

 

Laika posmā no 2020. gada 29. oktobra līdz 17. decembrim būs notikušas četras tematiskās fokusgrupas, un diskusijās piedalījušies ne tikai nozaru speciālisti un eksperti, bet arī politikas veidotāji, vietvaru pārstāvji, kā arī aktīvu kopienu grupu līderi. Procesā iesaistīties bija iespēja ikvienam vidzemniekam, taču tika sūtīti arī personīgi aicinājumi iesaistīties nākotnes Vidzemes attīstības mērķu definēšanā.

 

Jaunveidojamās attīstības programmas kontekstā diskutēts par šādām tēmām:

 >> Teritorijas telpiskā attīstība, t.sk. sasniedzamība (transports, kultūras un dabas mantojums, ainavas, sabiedrības līdzdalība, kopienas, remigrācija);

>> Ilgtspējīga uzņēmējdarbības un inovāciju vide (t.sk. darba tirgus prasmju un uzņēmējspēju attīstība, cilvēkkapitāls);

>> Ilgtspējīga ekonomika (t.sk. energoefektivitāte, energoplānošana, atkritumu apsaimniekošana, klimata pārmaiņu adaptācijas pasākumi);

>>Sociālā drošība un veselība (t.sk. pakalpojumu pieejamība, organizācija, veselības dzīvesveids un iespēju vienlīdzība).

 

Diskutējot par izvēlētajām un Vidzemei būtiskajām tēmām, tiek ņemtas vērā arī globālās tendences un izaicinājumi, kas gan tieši, gan pastarpināti ietekmē reģiona attīstību uz vietas, kā arī stiprina tā konkurētspējas potenciālu. Plašinot savu redzesloku un potenciālo darbības lauku, Vidzemes reģions aplūko ne tikai vietējā līmeņa iespējas, bet  integrējas kopējā Eiropas teritoriālajā tīklā un ņem vērā arī starptautiskos uzstādījumus un tendences.

 

Jāatgādina, ka 2020. gada pirmajā pusē tika izveidota reģionālā līmeņa darba grupa jeb Konsultatīvā padome, mobilizējot dažādu jomu un sektoru pārstāvošas ieinteresētās puses kopīgai lēmumpieņemšanai un rīcībām par Vidzemes reģiona attīstību. Konsultatīvās padomes dalībnieki līdzdarbojas un seko līdzi VPR Attīstības programmas izstrādei, kā arī vēlāk būs līdzatbildīgi par tās ieviešanas uzraudzību.

 

VPR attīstības programmas 2021-2027 tiek izstrādāta ar projekta “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) atbalstu. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 ietvaros. Tajā spēkus apvienojuši 36 partneri no 16 valstīm. Latvijā projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions, Latvijas Lauku forums,  Agroresursu un ekonomikas institūts un uzņēmums Baltic Open Solutions Center.

 

Projekta “PoliRural” mērķis ir sekmēt lauku politikas attīstību, izveidojot spēcīgu lauku ekosistēmā ieinteresēto personu kopienu un izstrādājot konceptuālu lauku ekosistēmas modeli. Vairāk par projektu uzziniet https://polirural.eu/  Par projekta aktivitātēm Vidzemes plānošanas reģionā http://www.vidzeme.lv.

 

Jautājumiem:  Ieva Kalniņa, VPR Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, ieva.kalnina@vidzeme.lv.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.