22.02.2022
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Sēlijas ielā 6, Valkā (kadastra apz. 94010080178)

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu, informējam, ka 2022.gada 27.janvārī Valkas novada pašvaldība pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Sēlijas ielā 6, Valkā (kadastra apz. 94010080178)” (protokols Nr.1, 22. §.).

 


Detālplānojuma teritorija ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94010080178. Pielikumā zemāk ir detālplānojuma teritorijas shematisks attēls.

 


Detālplānojuma izstrādes mērķis un attīstības priekšlikums ir nekustamā īpašuma sadale 14 atsevišķās zemes vienībās, paredzot jaunas ielas izveidi un jaunu inženierkomunikāciju izbūvi. Detalizēt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – savrupmāju  apbūves teritoriju.

 


Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma Sēlijas ielā 6, Valkā īpašnieks Māris Pebo.

 

DETĀLPLĀNOJUMS

 

 

Inofrmāciju sagatavoja:

Valkas novada pašvaldības

teritorijas plāotājs

Ingars Siliņš

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.