27.09.2013
Paziņojums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un aktualizētās attīstības programmas 1.redakcijas publisko apspriešanu

Valkas novada dome 2013.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un aktualizētās Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu.

Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības perspektīvu.

Ar Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam un aktualizētās Valkas novada attīstības programmas 2010.–2016.gadam pirmo redakciju var iepazīties Valkas novada domes mājas lapā internetā www.valka.lv vai Valkas novada domē, Semināra ielā 9, 3.kabinets un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema, Zvārtavas pagastu pārvaldēs darba laikā.

Aicinām izteikt priekšlikums laikā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 29.oktobrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu). Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami Valkas novada domē – Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads, LV-4701 vai elektroniski e-pasts kristine[punkts]salnina[uz]valka[punkts]lv.

 

Aicinām piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:

  • 2013.gada 23.oktobrī plkst.10:00 Zvārtavas pagasta pārvaldē, “Luturskola”;
  • 2013.gada 23.oktobrī plkst.12:00 Vijciema pagasta pārvaldē, “Druvas”;
  • 2013.gada 23.oktobrī plkst.14:00 Valkas pagasta Sēļu bibliotēkā, Māja 22;
  • 2013.gada 23.oktobrī plkst.16:00 Valkas pagasta saieta namā „Lugažu muiža”;
  • 2013.gada 24.oktobrī plkst.10:00 Kārķu pagasta Tautas namā;
  • 2013.gada 24.oktobrī plkst.13:00 Ērģemes pagasta pārvaldē, „Pūcītes”;

2013.gada 24. oktobrī plkst.16:00 Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valka.

 

Valkas novada attīstības programma 2010. – 2016. gadam
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037. gadam
Sanāksmes protokols Nr. 1
Sanāksmes protokols Nr. 2
Sanāksmes protokols Nr. 3
Sanāksmes protokols Nr. 4
Sanāksmes protokols Nr. 5
2013. gada 26. septembra lēmums Nr.19

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.