06.12.2013
Paziņojums par plānošanas dokumentu nodošanu plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai

Paziņojums „Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju un Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas projekta nodošanu plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai”.

Saskaņā ar „Reģionālās attīstības likumu” plānošanas reģions sniedz atzinumu par attīstības programmas atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Ņemot vērā šo atzinumu, Valkas novada aktualizētā Attīstības programma un Ilgtspējīgas attīstības stratēģija tika papildināta un tās gala redakcijas projekts tika izskatīta domes sēdē.

Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizācija”, veikta atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokumentos definētajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm. Dokumentu veido vairāku daļu kopums:
1)    Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana).
2)    Stratēģiskās daļa.
3)    Attīstības programmas rīcības plāns.
4)    Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns.

IAS ir plānošanas dokuments, kurš nosaka novada ilgtermiņa attīstības virzienus, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvas struktūru. IAS ietver šādas sadaļas:
1)    Pašreizējās situācijas analīze (analīzes kopsavilkums);
2)    Stratēģiskā daļa, kurā definēts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes un specializācija (perspektīvie uzņēmējdarbības virzieni).
3)    Telpiskās attīstības perspektīva, kura ietver grafiski attēlotu teritorijas telpisko struktūru un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.
4)    Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Plānošanas dokumentu izstrādāja Valkas novada dome, ņemot vērā Valkas novada domes nodaļu un struktūrvienību ieteikumus, apkopojot sabiedriskajās apspriešanās uzklausītos ieteikumus un iebildumus.

Valkas novada domes 2013.gada 28.novembra lēmums (sēdes protokola izraksts Nr.21§.17.) Lemums_Valkas_AP_IAS_gala_red_proj
1.    Valkas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam (ar 2013.gada grozījumiem) gala redakcijas projekts; AP_strategija_grozijumiem_Gala_red_proj
2.    Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam gala redakcijas projekts; IAS_strategija_Gala_red.proj
3.    Pārskats par plānošanas dokumentu izstrādi un sabiedrības līdzdalību. AP_IAS_parskats_1_dala AP_IAS_parskats_II_dala AP_IAS_parskats_III_dala AP_IAS_parskats_IIII_dala

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.