26.04.2016
Paziņojums par teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2015.gada 30.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.18, 21.§).

 

Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādātājs ir Valkas novada dome (Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, tel.64707490, www.valka.lv ).

Plānošanas dokuments attiecas uz Valkas novada teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei, teritorijas izmantošanas veidiem.

Valkas novada teritorijas plānojuma īstenošana ietekmēs Valkas novada teritoriju.

 

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas.

Ar Valkas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, izņemot piektdienās, kad var iepazīties līdz 16:00. Internetā plānošanas dokuments ir pieejams:  https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2498

 

Sabiedrības līdzdalības pasākumi notiks sekojošās vietās un laikos:

2016.gada 9.maijā  plkst. 17:00 Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, Valkā, Valkas novadā; 

 

Apmeklētājus pieņem un rakstveida priekšlikumi iesniedzami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 – 17:00, piektdienās līdz plkst.16:00, vai nosūtāmi pa pastu – Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valkā, Valkas novads, LV-4701. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt 40 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.