07.05.2015
Paziņojums par Valkas novada attīstības programmas gala redakcijas projekta nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6,10.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam gala redakcijas projekta apstiprināšanu un nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai un sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas gala redakcijas projekta apstiprināšanu un nodošanu plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai, kā arī apstiprināts sabiedriskās apspriešanas kopsavilkums.

Attist_programma_07_05_2015_gala_red_proj

Valkas_nov_invest_plans_07_05_2015_gala_red_pro

Lemums_par_nodosanu atzinumam

KOPSAVILKUMS_par_AP_sab_aps

Kontaktpersona:

Kristīne Salniņa

Valkas novada domes, Teritorijas plānošanas daļas, Teritorijas plānotāja

Tel. 64707499, +371 25749130, e-pasts:kristine[punkts]salnina[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.