13.06.2020
Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu otrās redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2020.gada 28.maijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu otrās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.6, 26.§).

 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs ir Valkas novada dome. Plānošanas dokuments attiecas uz Valkas novada teritorijas atļauto izmantošanu, teritorijas izmantošanas veidiem. Valkas novada teritorijas plānojuma īstenošana ietekmēs Valkas novada teritoriju.

 

Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas. Ar teritorijas plānojuma grozījumu otro redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 16:00, bet, sakarā ar Covid-19 pandēmiju, lūgums ar teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem iepazīties attālināti šeit domes mājaslapā vai https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17450 .

 

Sabiedrības līdzdalības pasākumi notiks 2020.gada 29.jūnijā plkst. 17:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, Valkā, Valkas novadā. Rakstveida priekšlikumus sūtīt Valkas novada domei, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701 vai elektroniski (ar elektronisko parakstu) uz domes e-pastu: novads@valka.lv

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANA UN APBŪVES NOTEIKUMI

LĒMUMS

VIDES PĀRSKATS

VALKAS PILSĒTAS GRAFISKĀ DAĻA

1_lapa

2_lapa

3_lapa

4_lapa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.