12.01.2016
Nodod publiskai apspriešanai Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam pirmo redakciju un Vides pārskata projektu

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2015.gada 30.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.18, 21.§).

 

Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādātājs ir Valkas novada dome (Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, tel.64707490, www.valka.lv ).

 

Plānošanas dokuments attiecas uz Valkas novada teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei, teritorijas izmantošanas veidiem.

 

Plānojuma izstrādes termiņš ir līdz 2016.gada jūnijam.

 

Valkas novada teritorijas plānojuma īstenošana ietekmēs Valkas novada teritoriju.

 

Publiskās apspriešanas termiņš ir piecas darbadienas un četras nedēļas no šī paziņojuma publicēšanas dienas Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

 

Ar Valkas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, izņemot piektdienās, kad var iepazīties līdz 16:00.

 

Sabiedrības līdzdalības pasākumi notiks sekojošās vietās un laikos:

  • 2016.gada 8.februārī plkst. 17:00 Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, Valkā, Valkas novadā; 
  • 2016.gada 9.februārī plkst. 10:00 Ērģemes pamatskolā, Ērģemē, Ērģemes pagastā, Valkas novadā;
  • 2016.gada 9.februārī plkst. 14:00 Kārķu tautas namā, Kārķos, Kārķu pagastā, Valkas novadā;
  • 2016.gada 10.februārī plkst. 10:00 Zvārtavas pagasta pārvaldē, „Luturskola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads;
  • 2016.gada 10.februārī plkst. 14:00 Valkas pagasta pārvaldē, “Lugažu muiža”, Valkas pagasts, Valkas novads;
  • 2016.gada 11.februārī plkst. 10:00 Vijciema pagasta pārvaldē, „Dālderi”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads;

 

Apmeklētājus pieņem un rakstveida priekšlikumi iesniedzami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 – 17:00, piektdienās līdz plkst.16:00, vai nosūtāmi pa pastu – Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valkā, Valkas novads, LV-4701.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt 40 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža.

 

DOKUMENTI

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES  NOTEIKUMI

VIDES PĀRSKATA PROJEKTA KOPSAVILKUMS

 

 

GRAFISKĀ DAĻA:

VALKA

NOVADS - 1.LAPA, 2.LAPA, 3.LAPA, 4.LAPA, LAPU NOVIETOJUMS

 

 

TEMATISKĀS KARTES:

DERĪGIE IZRAKTEŅI

AINAVU EKOLOĢISKAIS PLĀNS

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS

PIEMINEKĻI

RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI 

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA

VIRSZMES ŪDEŅU IZMANTOŠANA

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.