06.02.2023
Par Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Sēlijas iela 6, Valkā pirmās redakcijas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 111.punktu, Valkas novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 26.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Sēlijas iela 6, Valkā pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.2, 20.§).


Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2023.gada 10.februāra līdz 10.martam.


Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Valkas novada pašvaldībā, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, vai internetā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22950 un šeit zemāk.


Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks 2023.gada 6.martā plkst. 17:00 Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, Valkā, Valkas novadā.
Rakstveida priekšlikumus var iesniegt Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701 vai elektroniski (ar elektronisko parakstu) uz e-pastu: novads@valka.lv

 

LĒMUMS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA

TERITORIJAS IZMANTOŠANA UN APBŪVES NOTEIKUMI

ZEMES IERĪCĪBAS PLĀNS

INŽNIERKOMUNIKĀCIJU PLĀNS

PLĀNOTO APGRŪTINĀJUMU PLĀNS
TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.