05.09.2019
Par Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības otrās redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Par Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023 otrās redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu.

 

"Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2019.gada 29.augustā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā, otrās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.11, 20.§).

 

Lokālplānojuma izstrādātājs ir IK ”Plānošanas eksperti” (Maija iela 16-3/4, Rīga, LV-1006, tālr. 29209638 www.planosana.lv ). Plānošanas dokuments attiecas uz Valkas novada Valkas pagasta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 94880010023 daļas teritorijas atļauto izmantošanu, teritorijas izmantošanas veidiem. Lokālplānojuma izstrādes termiņš ir līdz 2019.gada 31.decembrim. Lokālplānojuma īstenošana ietekmēs Valkas pagasta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 94880010023 daļu.

 

Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Ar Lokālplānojuma otro redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, izņemot piektdienās, kad var iepazīties līdz 16:00. Ar elektronisko versiju var iepazīties zemāk un valsts vienotajā ģeoportālā www.geolatvija.lv Sabiedrības līdzdalības pasākumi notiks 2019.gada 13.septembrī plkst. 15:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, Valkā, Valkas novadā;

 

Apmeklētājus pieņem un rakstveida priekšlikumi iesniedzami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 – 17:00, piektdienās līdz plkst.16:00, vai nosūtāmi pa pastu – Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valkā, Valkas novads, LV-4701.

 

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt 3 nedēļu laikā no šī paziņojuma publicēšanas brīža.

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

LOKĀLPLĀNOJUMA GRAFISKĀ DAĻA

TERITORIJAS IZMANTOŠANA UN APBŪVES NOTEIKUMI

LĒMUMS

VIDES PĀRSKATS

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.