09.03.2022
Par Valkas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu.

2022.gada 24.februārī Valkas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par Valkas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai (protokols Nr.2, 9.§).

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, sākot no 2022.gada 14.marta. Ar Valkas novada attīstības programmu var iepazīties Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, izņemot piektdienas, kad līdz 16:00,  vai internetā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21075 vai šeit zemāk.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 2022.gada 4.aprīlī plkst. 16:00. Saite tiks publicēta pašvaldības mājaslapā www.valka.lv


Rakstveida priekšlikumus sūtīt Valkas novada pašvaldībai, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701 vai elektroniski (ar elektronisko parakstu) uz domes e-pastu: novads@valka.lv"

 

LĒMUMS

 

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

 

STRATĒĢISKĀ DAĻA

 

RĪCĪBAS PLĀNS

 

INVESTĪCIJU PLĀNS

 

ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS UN NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

 

SABIEDRĪBAS PRIEKŠLIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.