06.04.2020
Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2020.gada 26.martā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.4, 24.§).

 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs ir Valkas novada dome. Plānošanas dokuments attiecas uz Valkas novada teritorijas atļauto izmantošanu, teritorijas izmantošanas veidiem. Valkas novada territorijas plānojuma īstenošana ietekmēs Valkas novada teritoriju.

 

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas. Ar teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, izņemot piektdienās, kad var iepazīties līdz 16:00, bet sakarā ar Covid-19 pandēmiju lūgums ar teritorijas plānojuma grozījumiem iepazīties attālināti elektroniski šeit vai https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13899 .

 

Ar elektronisko versiju var iepazīties zemāk un valsts vienotajā ģeoportālā www.geolatvija.lv Sabiedrības līdzdalības pasākumi notiks 2020.gada 17.aprīlī plkst. 15:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, Valkā, Valkas novadā, bet sakarā ar Covid-19 pandēmiju var tikt atcelts, saskaņā ar valdības vai domes rīkojumiem.

 

Līdz ar to lūgums ar teritorijas plānojuma grozījumiem iepazīties attālināti elektroniski šeit vai https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13899 un priekšlikumus arī sūtīt elektroniski uz domes e-pastu: novads@valka.lv

 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

TERITORIJAS IZMANTOŠANA UN APBŪVES NOTEIKUMI

LĒMUMS

VIDES PĀRSKATS

VALKAS PILSĒTAS GRAFISKĀ DAĻA

1_lapa

2_lapa

3_lapa

4_lapa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.