06.09.2018
Paziņojums par Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, Valkā, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2018.gada 30.augustā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, Valkā, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.8, 38.§).

Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas sākot no 14.09.2018.

Ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, izņemot piektdienās, kad var iepazīties līdz 16:00. Ar elektronisko versiju var iepazīties internetā Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā:

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12654 

un Valkas novada domes mājaslapā: www.valka.lv

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks:

2018.gada 25.septembrī Valkas novada domē,  Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, 2.stāva zālē plkst. 16:00; 

 

Apmeklētājus pieņem un rakstveida priekšlikumi iesniedzami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 – 17:00, piektdienās līdz plkst.16:00, vai nosūtāmi pa pastu – Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valkā, Valkas novads, LV-4701.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2018.gada 9.oktobrī Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, 2.stāva zālē plkst. 16:00.

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

LOKĀLPLĀNOJUMA GRAFISKĀ DAĻA

TERITORIJAS IZMANTOŠANA UN APBŪVES NOTEIKUMI

LĒMUMS

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.