05.04.2018
Paziņojums par Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi” pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2018.gada 29.martā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, Valkā, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.4, 2.§).

 

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas sākot no 12.04.2018.

 

Ar lokālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, izņemot piektdienās, kad var iepazīties līdz 16:00. Ar elektronisko versiju var iepazīties pielikumā zemāk un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā:

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8928

 

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks:

2018.gada 24.aprīlī  plkst. 16:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, 2.stāva zālē.

 

Apmeklētājus pieņem un rakstveida priekšlikumi iesniedzami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 – 17:00, piektdienās līdz plkst.16:00, vai nosūtāmi pa pastu – Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valkā, Valkas novads, LV-4701.

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

LOKĀLPLĀNOJUMA GRAFISKĀ DAĻA

TERITORIJAS IZMANTOŠANA UN APBŪVES NOTEIKUMI

LĒMUMS

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.