10.11.2016
Paziņojums par Valkas novada teritorijas plānojuma otrās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83. un 90.punktiem, Valkas novada dome paziņo, ka 2016.gada 28.jūlijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma otrās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.9, 5.§).

 

Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas, sākot no 2016.gada 16.novembra.

 

Ar Valkas novada teritorijas plānojuma otro redakciju var iepazīties Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00. Internetā plānošanas dokuments ir pieejams:

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6088

 

Apmeklētājus pieņem un rakstveida priekšlikumi iesniedzami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.9:00 – 16:00, vai nosūtāmi pa pastu – Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valkā, Valkas novads, LV-4701.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.