12.10.2016
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (13.10.2014.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 13.oktobrī pulksten 10.00, Beverīnas ielā 3, Valkā. 

 

Darba kārtība :

1. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu uz daļu no pašvaldībai piekrītoša, zemes gabala nomu Valkā, Ausekļa ielā 30, auto stāvlaukuma ierīkošanas vajadzībām.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

2. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Valkas Elektrons”.
Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

3. T.A. iesnieguma izskatīšana
Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

4. M.T. iesnieguma izskatīšana.
Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors

5. Par papildiezīmes Nr.833 “Stāvēšanas ilgums” noņemšanu pie nekustamā īpašuma Valkā, Rīgas ielā 17.
Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

6. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.