02.07.2021
Informācija par mājokļa pabalsta saņemšanas kārtību

Pamatojoties uz Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” no 2021. gada 1. jūlija valstī ir noteikta vienota mājokļa pabalsta piešķiršanas sistēma.

 

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, personai jāvēršas Valkas novada sociālajā dienestā (pagastos pie sociālā darbinieka).

 

Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai mājsaimniecībai.
Mājokļa pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

 

Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc formulas:
P = GMI + K – I, kur:
P – mājokļa pabalsta apmērs;
GMI – garantētā minimālā ienākumu līmeņa summa klientam;
K – ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajās maksājumu kvītīs norādīto izdevumu summu;

I – klienta ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai).

 

Persona vēršas Valkas novada sociālajā dienestā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 

1) iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem;
2) iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju;
3) uzrāda ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu (dzīvokļa maksājumu, elektrības, telefona, kvīti par malkas, gāzes balonu iegādi utt.
) maksājumu rēķinu oriģinālus (iesniedzot kopijas) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi un īres un/vai apsaimniekošanas līguma oriģinālu (iesniedzot kopiju). Jābūt noslēgtam īres līgumam.

 

Mājokļa pabalstu ieskaita pakalpojuma sniedzēja kontā. Ja objektīvu apstākļu dēļ, pabalstu pakalpojuma sniedzēja kontā nevar ieskaitīt, daļu pabalsts izmaksā pabalsta pieprasītājam, kurš pēc pakalpojumu samaksas, sociālajā dienestā iesniedz maksājumu apliecinošus dokumentus. Ja maksājumu apliecinoši dokumenti netiek piestādīti, nākamajā mēnesī pabalsts šajā pozīcijā netiek piešķirts.

 

Ja tiek pieprasīts mājokļa  pabalsts (kurināma iegādei), pabalsta pieprasītājs piestāda priekšapmaksas rēķinu vai jau veikto maksājumu izdevumus apliecinošu dokumentu. Pretējā gadījumā pabalsts kurināmā iegādei netiek piešķirts. Pabalstu kurināmā iegādei var saņemt vienu reizi kalendārajā gadā.

 

 

UZMANĪBU!

 

No 2021. gada 1. jūlija Sociālā dienesta darbinieki Valkas pilsētā pieņem iedzīvotājus pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Natālija Dubrovska

Vadītāja

64725937,29452453

natalija.dubrovska@valka.lv

 

Iveta Poriete

Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja

64725938,28374397

iveta.poriete@valka.lv

 

Inese Mūze

Sociālās palīdzības organizators

28687297

inese.muze@valka.lv

 

Zane Zariņa

Vadītājas vietniece - sociālā darbiniece

64725939,28687967

zane.zarina@valka.lv

 

Kristīne Klaipa

Sociālā darbiniece

28692945

kristine.klaipa@valka.lv

 

Kristiāna Jākobsone

Sociālā darbiniece  

28681324

kristiana.jakobsone@valka.lv

 

Evita Bašķe

Sociālā darbiniece  

 

27291148

 

evita.baske@valka.lv

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Sociālā dienesta vadītāja

Natālija Dubrovska

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.