04.07.2013
Svarīgi katram zemes īpašniekam – robežām jābūt kārtībā

Valsts zemes dienests (VZD) no šodienas, 4. jūlija atver informatīvo uzziņu tālruni, kur zemes īpašniekiem iespēja saņemt detalizētu informāciju un skaidrojumus par sava īpašuma robežu un robežzīmju sakārtošanu un atjaunošanu. Katru darba dienu līdz 12. jūlijam zemes īpašniekiem būs iespēja saņemt speciālistu konsultācijas un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Robežas un robežzīmes Ikviena zemes īpašnieka pienākums ir uzturēt sev piederošās zemes vienības robežas. Tur, kur ir īpašuma robežas, beidzas īpašnieka darbības tiesības. Zemes vienību robežzīmju uzturēšana un to savlaicīga atjaunošana apvidū ir zemes īpašnieku iespēja izvairīties no nepatīkamiem gadījumiem, piemēram, robežu strīdiem vai netīšas būvniecības un saimnieciskās darbības kaimiņa īpašumā. Laika gaitā robežzīmes var tikt bojātas – tās izzūd, robežstigas mežos aizaug vai tās pazūd, veicot kādu saimniecisko darbību. Tādēļ īpašniekam vēlams regulāri apstaigāt sava īpašuma robežas, pārbaudīt, kā robežzīmes saglabājušās un, ja nepieciešams, nodrošināt robežzīmju savlaicīgu atjaunošanu. Mēdz gadīties, kad nepareizi sagatavotu robežu plānu dēļ zemes vienības robežas un platība robežu plānā un dabā atšķiras, vai arī – robežu plāns sagatavots pareizi, bet dabā robežzīmes nepastāv, jo ir iznīcinātas, pārvietotas vai vispār nav bijušas ierīkotas. VZD dati liecina, no iepriekš ierādītām robežzīmēm Latvijā izzuduši 49%, bet no uzmērītām robežzīmēm – izzuduši teju 30%.

Platību precizēšana VZD aicina pievērst uzmanību zemes vienību kopplatībām, jo gadījumos, kad robežas noteiktas ar ierādīšanas metodi, vai atsevišķos gadījumos, kad noteiktas ar instrumentālo metodi, atkārtotas uzmērīšanas gadījumā zemes vienību kopplatības var atšķirties. Zemes reformas sākumā, 90. gadu pirmajā pusē zemes robežu ierādīšana lauku apvidū bija vienīgais tehnoloģiskais mērniecības darbu izpildes veids. Tikai vēlāk zemes vienību robežas tika noteiktas ar instrumentālo uzmērīšanas metodi – uzmērīšanu apvidū, izmantojot precīzākus datus. Kopumā Latvijā kopš 1990. gada zemes vienības – ir ierādītas 52% gadījumu, 33% gadījumu – ir uzmērītas, bet 15% gadījumu – projektētas (nav veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, robežu noteikšana apvidū, raksturojošo datu iegūšana zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā).  

Uzmērītās zemes Valmierā un tuvumā esošajos novados

Pašvaldība

Uzmērītas zemes, ha

Uzmērīto zemju platības attiecībā pret pašvaldības kopējo platību

Valmiera

1502

83%

Valkas novads

36620

41%

Smiltenes novads

32370

34%

Strenču novads

19732

53%

Kocēnu novads

16603

33%

Mazsalacas novads

9951

24%

Rūjienas novads

5849

17%

Beverīnas novads

6055

20%

Burtnieku novads

17506

25%

Naukšēnu novads

5215

19%

VZD aicina

Robežu atjaunošana nav bezmaksas pasākums, tomēr tas ilgtermiņā atrisinās daudzus nepatīkamus gadījumus un saglabās labas attiecības ar kaimiņiem. Izcenojumus robežu atjaunošanai var noskaidrot vēršoties pie jebkura zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta mērnieka.

VZD aicina zemes īpašniekus saņemt konsultācijas par jautājumiem saistībā ar robežu atjaunošanu vai platību precizēšanu, zvanot uz kampaņas informatīvo tālruni 67038677.

Uz telefona zvaniem laika posmā no 4. līdz 12. jūlijam atbildēs kompetenti VZD speciālisti. Zvani tiks pieņemti darba dienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 15:00.

Interesenti aicināti savus jautājumus uzdot, izmantojot arī sociālā tīmekļa vietni Twitter, jautājumus adresējot @ZemesDienests.

Plašāka informācija un atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem pieejamas VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv.

Detalizētu informāciju par robežu un robežzīmju atjaunošanu vai zemes vienību platību precizēšanu un aktualizēšanu var saņemt pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētiem mērniekiem.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.