02.05.2012
Uzsākta projekta „Robežgaisma” ieviešana

http://www.estlatrus.eu/

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm    

 

Laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 30.septembrim Valkas novada dome ieviesīs projektu „Robežgaisma” („Border light”, ELRI – 135). Projekts ir saņēmis atbalstu atklātā projektu konkursa Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.– 2013.gadam 3.prioritātē – Sadarbības veicināšana „cilvēks cilvēkam” 3.2.aktivitātei „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības jomā”.

Projektā ir 2 partneri: Valkas novada dome – projekta vadošais partneris un Gatčinas pilsētas administrācija, Ļeņingradas apgabals (Krievija) – projekta partneris. Projekta galvenais mērķis – uzlabot savstarpējās attiecības kultūras jomā starp Latviju un Krieviju. Projekta nozīmīgākās aktivitātes:

•    divu 5 dienu teātra festivālu organizēšana (Valkā 2013.gadā un Gatčinā 2012.gada oktobrī);

•    gaismu iekārtu iegāde Valkas kultūras nama teātra zālei, gaismas un skaņas iekārtu iegāde Valkas kultūras nama lielajai zālei, gaismas aparatūras iegāde Gatčinas teātra zālei;

•    četras pieredzes apmaiņas mākslas skolas pedagogiem un skolēniem (2 reizes Valkā, 2 reizes Gatčinā);

•    iestudētas 2 krievu dramaturgu lugas ar viesaktieriem (viena Valkā un viena Gatčinā);

•    noorganizēti seši 1 dienas apmācību semināri amatieru teātru dalībniekiem (3 reizes Valkā, 3 reizes Gatčinā);

•    izdota grāmata par amatieru teātriem, 1200 eksemplāri;

•    izdoti 1500 bukleti (Valkas novada dome – 500 latviešu, 500 angļu un 500 krievu valodās), 2000 brošūras (Gatčinas pašvaldība – krievu un angļu valodās);

•    pašvaldību mājas lapās izveidota jauna sadaļa par kultūras jomu, tai skaitā amatieru teātriem.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 161602 EUR, t.sk. Valkas novada domes – 100352 EUR, Gatčinas pašvaldības – 61250 EUR. ES līdzfinansējums 90 % vai 145451,80 EUR, tai skaitā 90316,80 EUR – Valkas novada domei un 55125 EUR Gatčinas pašvaldībai. Pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no kopējām projekta izmaksām.

 

Projekta aktivitāšu ieviešanu organizēs un vadīs: Gunta Smane – projekta vadītāja, Aivars Ikšelis – projekta koordinators, Mārīte Meļķe – projekta koordinatora asistente un Līga Beitika – projekta grāmatvede.

 

Papildus informācija

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, 64707478

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.