15.07.2013
Izsludina rakstisku izsoli uz pašvaldības īpašumā esoša neapbūvēta zemes gabala nomu

Valkas pagastā „Paksīši”, kadastra apzīmējums 9488 010 0181, daļu ar platību 200 m2 noma bez apbūves tiesībām.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 19.augustā plkst.10:00, Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads.

Nomas objekts – neapbūvēta zemes gabala daļa 200m2 platībā.

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 5 gadiem, ja nomas maksa ir augstāka par nosacīto nomas maksu, vai uz vienu gadu, ja nomas maksa ir zemāka par nosacīto nomas maksu.

Nomas maksas nosacītā cena ir Ls 2.00 gadā.

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Semināra ielā 9, 3.kabinetā līdz 2013.gada 19.augusta plkst 9:00, (tālr. 647 07479, fakss: 647 07493; e-pasts: novads[uz]valka[punkts]lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv,

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Valkā, Semināra ielā 9, 3.kabinetā darba dienās līdz 2013.gada 19.augusta plkst. 9:00
Iepazīties ar Nomas objektu var iepriekš sazinoties pa tālruni 64707479

Izsoles nolikums

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.