20.02.2017
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (23.02.2017.)

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 23.februārī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība:

1.Par Valkas novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijā.

Ziņo – Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2.Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

3.Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības pārskata par īstenošanas rezultātiem apstiprināšanu.

Ziņo – Kristīne Salniņa, Teritorijas plānotāja

4.Par projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve” izstrādi un iesniegšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

5.Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

6.Par braukšanas izdevumu kompensāciju.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

7.Par grozījumu Valkas novada domes gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 24., 29. un 34.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Kristīne Klaipa, Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktore

8.Par telpu nodošanu biedrības "Latvijas – Igaunijas institūts” lietojumā izglītojošu pasākumu rīkošanai, noslēdzot sadarbības līgumu.

Ziņo – Līga Čukure, novada domes juriste

9.Par telpu nomu zvērināta notāra prakses vietai Valkā.

Ziņo – Līga Čukure, novada domes juriste

10.Par atļauju gadatirgu organizēšanai SIA „Aldar Latvia”.

Ziņo – Līga Čukure, novada domes juriste

11.Par Nolikuma Nr. "Par tirdzniecību tirgū “15. Lielais Labdarības Robežtirgus” apstiprināšanu.

Ziņo: Dainis Čapiņš – Tūrisma informācijas biroja vadītājs

12.Par Valkas novada kultūras attīstības plāna 2016.- 2022.gadam apstiprināšanu.

Ziņo: Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs

Uzaicināta: Anda Laķe - profesore, Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā

(prezentācija)

13.Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

14.Par zemes gabala Valkā, Līvu ielā 20A pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

15.Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Kaktiņi”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

16.Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Bērzezers 192”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

17.Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.19, Valkā, Rīgas ielā 16, nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

18.Par zemes starpgabala Valkā, Bērzezers 112, atsavināšanas noteikumiem.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

19.Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Ausekļa iela 46, dzīvoklis 26, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

20.Par pašvaldības īpašuma Valkā, Blaumaņa ielā 18E, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

21.Par zemesgabala Ērģemes pagasta Ērģemē “Galdniecība” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

22.Par zemesgabala Valkas pagastā “Bērzezers 97” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

23.Par zemesgabala Valkas pagastā “Kārkluceri” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

24.Par zemesgabalu Valkas pagastā “Vārpas 1” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

25.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

JĀIEROSINA:

26.Par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

27.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.