21.09.2020
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (24.09.2020.)

Domes sēde sasaukta 2020. gada 24. septembrī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva sēžu zālē.

 

Darba kārtība :

 1. Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu.
 2. Par finansējuma piešķiršanu Valkas pūtēju orķestrim.
 3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” 
 4. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.
 5. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2020.gada savstarpējiem norēķiniem.
 6. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par sabiedrisko kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu.
 7. Par mantas nodošanu un sociālo pakalpojumu deleģēšanu biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”.
 8. Par vienreizēja materiālā pabalsta piešķiršanu dzīvojamās platības “Druvas”, Vijciema pagasts īrniekiem.
 9. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Ērģemes pagasta Ērģemē, “Vītolu iela 12” nosacītās cenas apstiprināšanu.
 10. Par Valkas novada pašvaldības mantas – ½ domājamās daļas no zemes gabala Valkā, Smilšu iela 29 nosacītās cenas apstiprināšanu.
 11. Par Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Merķeļa ielā 15-78 nosacītās cenas apstiprināšanu.
 12. Par Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Rīgas iela 25A-7 nosacītās cenas apstiprināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma Valkā, „Celtnieks 78” atsavināšanas uzsākšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā, „Rozītes” atsavināšanas uzsākšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā, „Teteri” atsavināšanas uzsākšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā, „Ozoliņi” atsavināšanas uzsākšanu.
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Latnieki”, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 18. Par privatizācijas procedūras pabeigšanu uz zemes vienībām Valkas pilsētā, par kurām jau iepriekš pieņemti lēmumi par izmantošanu pašvaldības funkciju realizēšanai.
 19. Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības “Māja 5”, Sēļi, Valkas pagastā un zemes gabala sagatavošanu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 20. Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, Varoņu ielā 30-8.

 

IEROSINĀŠANAI

 

21. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu.

22. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.