22.05.2017
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (25.05.2017.)

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 25.maijā pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.

 

Darba kārtība:

 

Par SIA ZAAO paveiktajiem un plānotajiem darbiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Informē - SIA ZAAO Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants

1.Par grozījumu Valkas novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 27.pielikumā.

Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece

2.Par ēdināšanas pakalpojumu cenu apstiprināšanu SPII “Pumpuriņš”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

3.Par Valkas novada attīstības programmas 2015. – 2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

4.Par nekustamā īpašuma dāvinājumu Valkas novada pašvaldībai.

Ziņo – Māris Ozols, Investīciju piesaistes speciālists

5.Par uzraksta “VALKA” izvietošanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

6.Par Zvārtavas pagasta dzīvojamo telpu remonta ieskaitu apsaimniekošanas maksā.

Ziņo – Raitis Priede, Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs

7.Par Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

8.Par Ozolu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

9.Par 2017./2018. akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

10.Par Noteikumu Nr. “Kārtība, kādā tiek sniegti transporta pakalpojumi Sociālā dienesta klientiem” apstiprināšanu.

Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece

11.Par Valkas novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu.

Ziņo - Kārlis Briedis, Bāriņtiesas priekšsēdētājs

12.Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Zeltiņi”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

13.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Valkā, Blaumaņa iela 18E.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

14.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

15.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.