19.06.2020
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (25.06.2020.)

Domes sēde sasaukta 2020. gada 25. jūnijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē.

 

Darba kārtība:

1.   Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu.

2.   Par Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastu traktortehnikas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

3.   Par Valkas novada Valkas pagasta traktortehnikas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

4.   Par Valkas novada Kārķu pagasta sadzīves kanalizācijas un notekūdens izvešanas ar specializēto transportu izcenojumu apstiprināšanu.

5.   Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūvei un tranzīta ielu posmā no Raiņa ielas līdz Igaunijas robežai asfalta seguma atjaunošanai.

6.   Par aktualizētā Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāna apstiprināšanu.

7.   Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētas zemes vienības nomu Ērģemes pagastā “Atvasiņas”.

8.   Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Latnieki” atsavināšanas uzsākšanu.

9.   Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvēta zemes gabala nomu Valkā “Avotiņi 2”.

10.Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 21. un 22.pielikumā.

11.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par līdzfinansējuma Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu.

12.Par līdzmaksājumu Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas audzēkņiem.

13.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”” apstiprināšanu.

14.Par Valkas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

15.Par noteikumu Nr.__ “Debitoru parādu administrēšanas kārtība Valkas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

16.Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu.

17.Par izsoles rīkošanu autobusam MAN MARBUS B4080.

18.  Par Valkas novada izcilības stipendijas nolikuma apstiprināšanu.

19.  Par Izsoles protokola Nr.1 par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Kalnamandēgi”, izsoles gaitu apstiprināšanu.

20.Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā „Vairogi” atsavināšanas uzsākšanu.

21.Par Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Ausekļa ielā 6-16, nosacītās cenas apstiprināšanu.

22.Par Valkas novada domes 2014.gada 23.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.13, 8.§) “Par aizlieguma zīmes Nr.302 (braukt aizliegts) uzstādīšanu” atcelšanu.

23.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

 

IEROSINĀŠANAI

 

24.Par ikgadējā atvaļinājuma un neizmantotā papildatvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.

25.Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu.

26.Par aizņēmuma ņemšanu Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” telpu atjaunošanai un tehnoloģisko atvērumu izbūvei Ausekļa ielā 44, Valkā.

27.Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas ietvaros nepabeigtu zemes lietošanas tiesību atjaunošanas lietu Valkā, Burtnieku ielā 14.

28.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Kalnamandēgi”.

29.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.

30.Par saistošo noteikumu Nr.__“Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 “Valkas pilsētas Skeitparka kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.

31.Par saistošo noteikumu Nr.__“Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu.

32.Par Valkas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītājas atbrīvošanu no amata.

33.Par Valkas pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” vadītājas atbrīvošanu no amata.

34.Par Valkas pirmskolas izglītības iestādes vadītāja iecelšanu.

35.Par Zvārtavas pagasta Mierkalna Tautas nama vadītājas atbrīvošanu no darba.

36.Par Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktores atbrīvošanu no darba.

37.Par Valkas novada  Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktora iecelšanu.

38.Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.