24.07.2017
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (27.07.2017.)

Sēde sasaukta pulksten 10.00,

Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē

 

1.Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 60.pielikumā.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

2.Par finansiālu atbalstu mācībām koledžā Ķīnā.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

3.Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Valkas pilsētā.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

4.Par SIA „Tīne” iesniegumu pagarināt nomas līguma termiņu zemes gabalam Dzelzceļa līnija „Valka-Igaunijas robeža".

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

5.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

6.Par nomas tiesību izsoles rīkošanu uz daļu no pašvaldībai piederošā zemes gabala Valkā, “Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi”., uz kura atrodas auto stāvlaukums.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

7.Par Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Mudīte Gerke, Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktore

8.Par Nolikuma Nr._ “Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālā trio festivāla nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

9.Par zemes gabala Valkā, Varoņu iela 55A pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

10.Par iesnieguma izskatīšanu par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības pie privatizētās dzīvojamās mājas Valkā, Parka iela 2B.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

11.Par dzīvokļa “Saule 4”-2 un nedzīvojamas telpu grupas “Saule 4”-700, Valkas pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

12.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

JĀIEROSINA:

13.Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

14.Valkas novada Vēlēšanu komisijas ievēlēšana.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

15.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.