24.10.2016
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (27.10.2016.)

Valkas novada domes sēde sasaukta 2016.gada 27.oktobrī pulksten 10.00Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.

 

 Darba kārtība: 

1. Par nolikuma Nr.___ “Tūrisma un informācijas biroja nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo – Dainis Čapiņš, TIB vadītājs

2. Par atļauju veikt noliktavas telpas būvi un klientu tualešu palielināšanu Valkā, Rūjienas ielā 31.
Ziņo – Māris Pandalons, Būvvaldes vadītājs

3. Par galvojumu M.V. studiju kredītam AS „SEB Banka”.
Ziņo – Līga Čukure, novada domes juriste

4. Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
Ziņo - Viktors Kaņepe, speciālists - finanšu analītiķis

5. Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada ceļu un ielu atjaunošanai.
Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietn. budžeta plānošanas jaut.

6. Par saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

7. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu uz daļu no pašvaldībai piekrītoša, zemes gabala nomu Valkā, Ausekļa ielā 30, auto stāvlaukuma ierīkošanas vajadzībām.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

8. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Valkas Elektrons”.
Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

9. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā, “Mežbrēķi”, izsoles organizēšanu.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

10. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkā, Blaumaņa iela 8, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

11. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkā, Kūru iela 5A, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

12. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
JĀIEROSINA:

13. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 19.pielikumā.
Ziņo – Maruta Stabulniece, Valkas Mākslas skolas direktore

14. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ielu pārbūve uzņēmējattīstībai Valkas novadā”.
Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietn. budžeta plānošanas jaut.

15. Par saistošo noteikumu Nr. „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta un plānošanas jaut.

16. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
17. Par Valkas novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.


Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.