26.09.2016
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (29.09.2016.)

Valkas novada domes sēde sasaukta 2016.gada 29.septembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē


Prezentācija par sadraudzības pilsētu tīklojuma Twin Town 2016 sanāksmi Durby, Beļģijā (“Apkarot imigrantu stigmatizāciju un veidot pretējus naratīvus, lai veicinātu starpkultūru dialogu un savstarpēju sapratni”).
Ziņo: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni Elīna Šnuka un Agnis Adienis

1. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks


2. Par divu koka šķūņu Austras ielā 10, Valkā nojaukšanu.
Ziņo – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja


3. Par atbalstu dalībai Valgas/Valkas muzeju kopprojektā.
Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


4. Valkas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” iesnieguma izskatīšana.
Ziņo – Laila Ozoliņa, Valkas PII “Pasaciņa” vadītāja


5. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 24., 27., 58.pielikumā.
Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


6. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim.
Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


7. Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2016./2017.mācību gadā.
Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


8. Par grozījumu 2011.gada 29.septembra Noteikumos Nr.6 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās pamata un vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā”.
Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


9. Par ceļa, Vijciema pagastā “Vijmeži – Kalmes”, izslēgšanu no bilances.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


10. Par nekustamā īpašuma Valkā, Tālavas ielā 67 nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks


11. Par nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas ielā 5 nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks


12. Par “Ērģemes viduslaiku pils attīstības stratēģijas” apstiprināšanu.
Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja


13. Par projektu “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”.
Ziņo – Jana Putniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas vadītāja


14. Par projektu „Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”.
Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja


15. Par projektu “Zaļā dzelzceļa līnija - bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju atjaunošana, izmantojot to videi draudzīgā tūrisma maršrutā”.
Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs


16. Par piedalīšanos biedrības “Valkas sporta internāts” dibināšanā.
Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs


17. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2016.gada savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietn. budžeta plānošanas jaut.


18. Par SIA Enefit Power & Heat Valka kapitāla daļu pārdošanu.
Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks


19. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks


20. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma Vijciema pagastā, “Meža Skola”, atkārtotas izsoles organizēšanu.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


21. Par Valkas novada domes 2016.gada 18.maija sēdes lēmuma “Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumos (protokols Nr.4, 14.-20.§; 22.-25.§)” (protokols Nr.5, 2.§) atcelšanu un grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumos (protokols Nr.4, 14., 17., 19.§).
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


22. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā nomas tiesību izsoli.
Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks


23. Par noteikumu Nr.__ “Par kārtību, kādā nosaka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu ar latvāni invadētajās pašvaldībai piederošajās vai piekrītošajās, iznomātajās zemes vienībās Valkas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


24. Par saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


25. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Ērģemes pagastā, “Sterēļi”, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


26. Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkas pagastā “Māja 2”, Sēļi.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


27. Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Bērzezers 66” atsavināšanas uzsākšanu.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


28. Valkas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas apstiprināšana.
Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs


29. Par Valkas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas locekļu pienākumu apstiprināšanu.
Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs


30. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

JĀIEROSINA:

31. Par projektu „Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā”.
Ziņo – Jana Putniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas vadītāja


32. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.