27.03.2017
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (30.03.2017.)

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 30.martā pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.

 

1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”.

Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

2.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”.

Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

3.Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Bērnu un jauniešu teātru festivālā “Teātra bumerangs”.

Ziņo – Kristīne Ganiņa, Bērnu un jauniešu centra “Mice” direktore

4.Par Vijciema pamatskolas sporta zāles maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

5.Par Valkas novada domei piederošās automašīnas Dacia Dokker KE7397 maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

6.L.B. iesnieguma izskatīšana par dzīvokļa privatizācijas pabeigšanu.

Ziņo – Ivita Aumeistere, Kancelejas vadītājas vietniece – jurista palīgs

7.Par projekta “Tautas tērpu iegāde Valkas folkloras ansamblim “Nāburgi”” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

8.Par projekta “Vijciema brīvdabas skatuve” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

9.Par projekta “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

10.Par projekta “Dziedāsim latviskos tērpos” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

11.Par projekta “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs”” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

12.Par projekta “Perkusiju un ģitāras nodarbību aprīkojums” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

13.Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 29.pielikumā.

Ziņo – Agrita Poga, Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktora p.i.

14.Par Valkas novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 10.marta rīkojuma Nr. 24-v “Par projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

15.Par neatgūstamo debitoru parādu izslēgšanu no 2016.gada bilances.

Ziņo – Vita Boša, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece grāmatvedības jautājumos

16.Par nekustamo īpašumu atzīšanu 2016.gada bilancē.

Ziņo – Vita Boša, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece grāmatvedības jautājumos

17.Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

18.Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

19.Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada domes autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transportlīdzekļa iegādei.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

20.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

21.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas novada pašvaldības 2017.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

22.Par telpu nomu Rīgas ielā 22, Valkā.

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

23.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Gundars Avotiņš, Ūdens un kanalizācijas nodaļas vadītājs

24.Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

25.Par dzīvokļa “Māja 1”, dzīvoklis 6, uzņemšanu Valkas novada domes bilancē.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

26.Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 4, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

27.Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Austrāļi”, nodošanu atsavināšanai un izsoles organizēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

28.Par dzīvokļa īpašuma “Saule 4”-2 un nedzīvojamu telpu grupas “Saule 4”-700, Valkas novada Valkas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

29.Par piedāvājumu pirkt dzīvokļa īpašumu “Māja Nr.1” dzīvokli 2, Valkas novada Kārķu pagastā.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

30.Par Nolikuma Nr. “Valkas Mākslas skolas nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo – Maruta Stabulniece, Valkas Mākslas skolas direktore

31.Par Noteikumu Nr. “Valkas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi” apstiprināšanu.

Ziņo – Maruta Stabulniece, Valkas Mākslas skolas direktore

32.Par “Valkas novada izglītības attīstības programmas 2017.-2022. gadam” izstrādes uzsākšanu.

Ziņo: Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs

33.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

JĀIEROSINA:

34.Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes gabalu Valkā, Varoņu iela 24.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

35.Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2017.gada savstarpējiem norēķiniem” (sēdes protokols Nr.1, 5.§).

Ziņo – Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta un plānošanas jaut.

36.Par projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve” izstrādi un iesniegšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

37.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.